| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. zaopatrzenia w Dziale Zaopatrzenia w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 22.09.2023 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia w Dziale Zaopatrzenia w NIZP PZH – PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań:

 • Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz wartości szacunkowej zamówienia w zakresie obowiązującym Dział Zaopatrzenia;
 • Przygotowanie projektów Umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz porozumień i aneksów w zakresie obowiązującym Dział Zaopatrzenia;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Dokonywanie zakupów w ramach zadań Działu Zaopatrzenia;
 • Przygotowanie planów zamówień publicznych w zakresie obowiązującym Dział Zaopatrzenia;
 • Współpraca, koordynacja, realizacja w zakresie zawartych Umów w tym przygotowanie zamówień, rozliczenia, naliczanie kar umownych;
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej NIZP PZH-PIB;
 • Wsparcie zadań logistycznych, przyjmowanie przesyłek, wydawanie paczek, obsługa dokumentów WZ;
 • Obsługa wewnętrznych systemów NIZP PZH – PIB;
 • Samodzielne realizowanie zadań w ramach przydzielonego zakresu obowiązków i odpowiedzialności;

II. Wymagania konieczne:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. jeden rok;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel (warunek konieczny);
 • Wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe);
 • Bardzo dobra organizacja pracy w tym terminowość wykonywanych obowiązków;
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres;
 • Motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność.

III. Dodatkowym atutem będą:

 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego (B1);
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych związanych ze zdrowiem publicznym.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w załączniku na dole ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 06.10.2023 r. z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zaopatrzenia w Dziale Zaopatrzenia w NIZP PZH – PIB. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content