| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Radca prawny w Dziale Prawnym NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.10.2023 r. o wolnym stanowisku radcy prawnego w Dziale Prawnym 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat 

I. Zakres zadań

 • Obsługa prawna NIZP PZH-PIB i jego organów statutowych, w tym Rady Naukowej;
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja Instytutu przed sądami, trybunałami i organami administracji publicznej;
 • Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności NIZP PZH-PIB pod względem formalnoprawnym;
 • Opiniowanie projektów umów i porozumień pod względem formalnoprawnym;
 • Opracowywanie i opiniowanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez NIZP PZH-PIB;
 • Udział w opracowywaniu umów i porozumień;
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie wzorów umów i porozumień;
 • Wydawanie opinii prawnych;
 • Koordynacja współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi i nadzór nad zlecaniem usług prawnych;
 • Reprezentowanie NIZP PZH-PIB przed sądami, organami administracji, jak również Krajową Izbą Odwoławczą.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe prawnicze i uprawnienia zawodowe radcy prawnego;
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych, prawa autorskiego, prawa pracy, prawa gospodarczego;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów;
 • doświadczenie w reprezentowaniu klientów/pracodawcy w postępowaniach cywilnych;
 • Doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu;
 • Wysoki stopień komunikatywności i umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • Zaangażowanie, rzetelność i odpowiedzialność.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Umiejętności analityczne, zdolność identyfikacji ryzyk biznesowych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Elastyczny , zadaniowy system pracy, możliwość pracy zdalnej.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 24 października 2023 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko radcy prawnego w Dziale Prawnym NIZP PZH – PIB”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content