| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista inżynieryjno-techniczny/badawczo-techniczny w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.03.2022 r. o wolnym stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego/badawczo-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska w NIZP PZH – PIB

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat

Liczba miejsc pracy-1 

I. Zakres zadań

 • Przeprowadzanie analiz fizykochemicznych i chemicznych wody oraz peloidów (borowin) zgodnie z procedurami badawczymi oraz instrukcjami
 • Przygotowywanie ofert, zleceń oraz sporządzanie sprawozdań z badań fizykochemicznych i chemicznych wody oraz peloidów (borowin)
 • Opracowywanie nowych procedur badawczych i instrukcji oraz wprowadzanie zmian w tych dokumentach, walidacja i wdrażanie w miarę potrzeb nowych metod analitycznych i uczestniczenie w udoskonalaniu opracowanych wcześniej procedur badawczych i instrukcji
 • Wykonywanie badań zgodnie z systemem jakości przyjętym w instytucie
 • Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego używanego do badań fizykochemicznych (przeprowadzanie sprawdzeń okresowych i bieżących oraz prowadzenie zapisów dot. pracy, sprawdzeń itp.)
 • Prowadzenie ocen i kwalifikacji naturalnych wód mineralnych, źródlanych, stołowych
 • Sporządzanie opinii z zakresu dot. naturalnych surowców leczniczych (w tym wód i borowin), technologii naturalnych wód mineralnych, źródlanych, stołowych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska
 • Udział w pracach związanych z aplikacją wyników badań naukowych oraz upowszechnianiem osiągnięć nauki
 • Ocena higieniczna wyrobów w procesie atestacji i wydawanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze surowców leczniczych realizowane w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji zrzeszających producentów wód butelkowanych, gminami uzdrowiskowymi oraz klientem komercyjnym
 • Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu systemu jakości, technik i metod badawczych, obsługi wyposażenia pomiarowego

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe w zakresie: farmacji
 • Podstawowa znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, badań uzdrowiskowych surowców leczniczych, naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych
 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, zaangażowanie

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym
 • Doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem technik spektroskopowych i chromatograficznych (GFAAS, IC, HPLC, ICP-AES)
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych potwierdzona współautorstwem/autorstwem artykułów
 • Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu badań fizykochemicznych i chemicznych oraz z zakresu systemu zarządzania jakością potwierdzona certyfikatami

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny z możliwością przedłużenia.
 • Współpraca w dynamicznie rozwijającym się zespole Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 18.03.2022 r.; z dopiskiemKonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego/ badawczo-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH-PIB”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content