| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista/starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczeń w Dziale Kontrolingu NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 28.10.2022 r. o wolnym stanowisku specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczeń w Dziale Kontrolingu NIZP PZH – PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.
Liczba miejsc pracy – 2 

I. Zakres zadań

 • Współudział przy tworzeniu budżetów, harmonogramów rzeczowo-finansowych w ramach planowanych do zawarcia projektów, grantów, umów, tematów naukowych;
 • Dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kontroli zaangażowania wydatków z budżetem, harmonogramem rzeczowo-finansowym poszczególnych projektów, grantów, umów, tematów naukowych;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z zawartymi umowami;
 • Dokonywanie terminowych rozliczeń projektów, grantów, umów, tematów naukowych oraz innych realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie;
 • Analiza i bieżący monitoring stopnia realizacji poszczególnych projektów, grantów, umów, tematów naukowych w ramach przydzielonych zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu i wyjaśnianie odchyleń;
 • Weryfikacja planowanych zmian w budżetach, harmonogramach rzeczowo-finansowych, umowach;
 • Współudział w tworzeniu projektu rocznego planu finansowego oraz jego aktualizacji, a także analizy wykonania planu finansowego;
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem dotacji, projektów, grantów;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych;
 • Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy;
 • Dokładność, umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania przejrzystych wniosków,
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub ekonomii;
 • Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

 • Praktyczna znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz wiedza z zakresu analizy finansowej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 28.11.2022 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczeń” 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

 1. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 2. Rodzaj stanowiska zależny będzie od doświadczenia i kwalifikacji kandydata.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content