| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: specjalista/starszy specjalista inżynieryjo-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.08.2022 r. o wolnym stanowisku  specjalisty/ starszego specjalisty inżynieryjo-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska w NIZP PZH-PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.
Liczba miejsc pracy – 1. 

I. Zakres zadań

 • Analiza środowiskowych zagrożeń zdrowia, ich uwarunkowań i następstw zdrowotnych, w szczególności aspektów zdrowotnych zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i jej jakości, wody w kąpieliskach i wody w pływalniach publicznych,
 • Ocena ryzyka w przypadkach narażenia na czynniki środowiskowe mogące zagrażać zdrowiu ludzi,
 • Opracowywanie stanowisk i opinii Instytutu w powyższych sprawach dla potrzeb organów administracji publicznej, organów samorządowych, instytucji państwowych i podmiotów prywatnych,
 • Udział w opracowywaniu, opiniowaniu i wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska, w szczególności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Udział w procesach certyfikacji materiałów/wyrobów, w tym do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym środowiska.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe II stopnia – farmacja lub pokrewne: zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, lekarski
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska, w szczególności jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w kąpieliskach, wody w pływalniach publicznych
 • Znajomość zagadnień toksykologicznych z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska, w szczególności jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (konieczność śledzenia fachowej literatury oraz możliwość udziału w grupach roboczych KE)
 • Obsługa pakietu MS Office

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w pracy związanej z oceną skutków zdrowotnych zagrożeń środowiskowych
 • Praca w systemie zarządzania jakością, znajomość wymagań norm: ISO 9001, PN-EN-ISO/IEC: 17065
 • Doświadczenie w przygotowywaniu opracowań i artykułów naukowych na podstawie przeglądu piśmiennictwa naukowego

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Współpraca w dynamicznie rozwijającym się zespole Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 24.08.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty/ starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content