| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W ramach realizacji Programu WHO „Eliminacja odry i różyczki” istnieje obecnie możliwość pokrycia kosztów transportu próbek materiału klinicznego od pacjentów z podejrzeniem zachorowania na odrę lub różyczkę przez NIZP PZH – PIB. Dotyczy to zarówno transportu próbek do badań molekularnych, jak i serologicznych.  

Każda jednostka opieki medycznej, WSSE i PSSE w Polsce może skorzystać z możliwości refinansowania kosztów transportu próbek materiału klinicznego do badania w kierunku zakażenia wirusami odry i różyczki.

Koszt transportu próbek klinicznych zostanie zwrócony przez NIZP PZH – PIB po spełnieniu poniższych warunków:

  • zgłoszenie transportu próbek materiału klinicznego telefoniczne na numer: (22) 54 21 230 ORAZ mailowe na adres: transport-programWHO@pzh.gov.pl  
  • nadesłanie adekwatnego materiału klinicznego do zleconego badania – zgodnie z wytycznymi
  • nadesłanie wypełnionego formularza Skierowania do Programu WHO (dostępne w zakładce Pliki do pobrania)
  • nadesłanie odpowiednio wypełnionego formularza Formularz Zlecenia Badania nr PO-02/F06 (dostępne w zakładce Pliki do pobrania) UWAGA: koniecznie wpisać adres zamieszkania pacjenta. Jest to wymagane przepisami i niezbędne do celów nadzoru epidemiologicznego.
  • nadesłania wypełnionego formularza Protokołu przekazania – odbioru (dostępne w zakładce Pliki do pobrania)

Pozytywna weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów umożliwia dalszą procedurę zwrotu kosztów transportu.

Koszty transportu nadsyłanego materiału klinicznego są pokrywane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 na zasadzie REFINANSOWANIA.

W celu maksymalnego skrócenia formalności, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na czas dostarczenia próbek materiału klinicznego do NIZP PZH – PIB,  placówki opieki medycznej lub jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej są upoważnione do skorzystania z usług firm kurierskich, z którymi aktualnie współpracują. Następnie na podstawie faktury za transport, są zobowiązane wystawić notę obciążeniową (księgową) lub fakturę dla NIZP PZH – PIB (termin płatności nie krótszy niż 14 dni) i przesłać ją w oryginale na adres: Zakład Wirusologii NIZP PZH – PIB ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, w przeciągu maksymalnie 45 dni od daty dostarczenia próbek materiału klinicznego do NIZP PZH – PIB. Na tej podstawie koszty transportu zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto Zleceniodawcy.

UWAGA: Refinansowanie transportu próbek materiału klinicznego odbywa się w ramach ograniczonego budżetu, przyznanego NIZP PZH – PIB ze środków  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025. W związku z powyższym, NIZP PZH – PIB zastrzega sobie możliwość wstrzymania refinansowania kosztów transportu, po wyczerpaniu dostępnych środków finansowych, o czym poinformuje z wyprzedzeniem.

Nadawca przesyłki odpowiada za prawidłowe pobranie, przechowywanie i zapakowanie próbek materiału klinicznego. PRÓBKA MATERIAŁU KLINICZNEGO MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA, ZAPAKOWANA I OZNAKOWANA – zgodnie z wytycznymi (dostępne w zakładce Pliki do pobrania)

UWAGA: Próbki materiału klinicznego źle zapakowana/zabezpieczona zostaną zlikwidowane, jako stanowiące zagrożenie dla zdrowia pracowników NIZP PZH – PIB. Zlecone badanie nie zostanie wówczas wykonane, a koszt transportu próbek nie zostanie zrefundowany przez NIZP PZH – PIB.

Skip to content