| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

MONOGRAFIE

CZASOPISMA

POLITYKA WYDAWNICZA

Misja

Misją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego. Obejmują one m.in. ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs, promocję zdrowia oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia. 

Umowa wydawnicza

Po pozytywnym zaakceptowaniu publikacji przez redaktora czasopisma / redaktora monografii, Wydawnictwo podpisuje z autorem umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC BY–NC-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci, bez tworzenia utworów zależnych). Wzór umowy w postaci edytowalnego pliku Word będzie dostępy u redaktorów czasopism oraz w Bibliotece NIZP PZH – PIB.

Etyka publikowania

Wydawnictwo NIZP PZH – PIB przyjęło zasady postępowania w zakresie etyki publikowania wytyczone przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Commitee on Publication Ethics – COPE) i działa w zgodzie z wytycznymi COPE https://publicationethics.org/

Jeśli dojdzie do ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego, takiego jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części jako pierwodruku (tzw. autoplagiat), Wydawnictwo NIZP PZH – PIB zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.

Informacja o licencjach otwartego dostępu

Wszystkie czasopisma Wydawnictwa NIZP PZH – PIB publikowane są w otwartym dostępie na licencjach CC BY-NC-ND (Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych). Treści czasopism naukowych dostępne są na stronach internetowych kwartalników. Monografie publikowane są na zasadzie tych samych licencji na stronach serwisów tematycznych NIZP PZH – PIB.

Więcej informacji o licencji https://creativecommons.pl/ oraz https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Zasady Recenzji

Zasady recenzji publikacji ogłaszanych w kwartalnikach „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, „Przegląd Epidemiologiczny” oraz „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” znajdują się w Instrukcjach dla autorów znajdujących się na stronach czasopism.

Recenzje monografii – recenzenta proponuje redaktor oraz autorzy monografii, jest to uznany autorytet posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł profesora.

Autorstwo

Autorami publikacji mogą być tylko te osoby, które wniosły do publikacji znaczący wkład. Autorami nie są osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu intelektualnego do publikacji (np. weryfikowały tekst pod względem językowym, wyłącznie zbierały dane, organizowały badanie, przygotowywały aparaturę itd.), mogą być wyszczególnione w podziękowaniach wraz z opisem ich roli, ale nie powinny figurować na liście autorów.

Ustalając autorstwo kierujemy się zaleceniami ICMJE (International Committee of Medical JournalEditors) – co oznacza, że:
autorem lub współautorem publikacji naukowej jest osoba, która spełnia 4 warunki:
– brała znaczący udział w planowaniu badań albo uzyskiwaniu, analizie lub interpretacji wyników,
– pisała roboczą wersję publikacji lub wprowadzała ważne poprawki merytoryczne,
– zatwierdziła ostateczną wersję tekstu,
– przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy, zapewniając, że kwestie związane ze starannością i integralnością każdej części pracy zostały odpowiednio zbadane i wyjaśnione.

Skip to content