| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO Specjalisty ds. Narodowego Programu Zdrowia

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2019 r.

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO Specjalisty ds. Narodowego Programu Zdrowia

 1. Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 2. udzielanie wsparcia na każdym etapie realizacji umów w ramach Narodowego Programu Zdrowia;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem rzeczowo-finansowym poszczególnych umów zawartych w ramach Narodowego Programu Zdrowia;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z zawartymi umowami;
 5. zapewnienie terminowej realizacji zadań zarówno od strony merytorycznej (współpraca z poszczególnymi komórkami merytorycznymi) jak i finansowej (współpraca z działem finansowo-księgowym);
 6. sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zamówień publicznych w ramach zawartych umów (począwszy od złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, po realizację płatności);
 7. przygotowywanie informacji na temat stopnia realizacji poszczególnych umów;
 8. przygotowywanie i procedowanie w porozumieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (merytorycznymi oraz działem finansowo-księgowym) zmian, aneksów, etc.

II.     Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Przynajmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku lub stanowisku finansowo-księgowym;
 2. Wykształcenie średnie z zakresu administracji;
 3. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 4. Dbałość o szczegóły;
 5. Dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel,
 7. Doskonałe zdolności interpersonalne, komunikatywność,
 8. Umiejętność pracy w zespole,
 9. Zdolności negocjacyjne,
 10. Dobra organizacja pracy własnej i zespołowej.
 1. Oczekiwania dodatkowe:
 2. Dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,
 3. Praktyczna znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz wiedza z zakresu analizy finansowej.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Narodowego Programu Zdrowia, ogłoszonego 08.08.2019r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 1. W ramach zatrudnienia oferujemy
 2. Umowę o pracę.
 3. Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 4. Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 5. Przyjazną atmosferę pracy.
 6. Świadczenia socjalne.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 15.08.2019 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Narodowego Programu Zdrowia.

 1. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 1. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko Specjalisty ds. Narodowego Programu Zdrowiajest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 1. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content