pzh@pzh.gov.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

• doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna,
• doktora nauk o zdrowiu.

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny określiła minimalne kryteria do wszczęcia przez Radę:

• przewodu doktorskiego.

Minimalne kryteria do wszczęcia przez Radę Naukowa NIZP-PZH postępowań i przewodów (pdf)

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669)

Dr Agnieszka Paradowska-Gorycka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr A. Paradowska-Gorycka
Uchwała o nadaniu dr A. Paradowskiej-Goryckiej stopnia dr hab.

Dr Monika Staniszewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr M. Staniszewska
Uchwała o nadaniu dr M. Staniszewskiej stopnia dr hab.

Dr Magdalena Wieczorek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat 
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr M. Wieczorek
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 

Dr Janusz Stańczak

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej
Skład komisji habilitacyjnej – uzupełnienie 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Janusza Stańczaka
Uchwała o nadaniu stopnia

Dr Jolanta Solecka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postęp hab. dr J. Soleckiej prowadzonego w NIZP-PZH
Uchwała o nadaniu stopnia

Dr Małgorzata Dobrzyńska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Dobrzyńskiej 
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Dobrzyńskiej

Dr Aleksandra Zasada

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Zasady
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Zasadzie

Dr Tomasz Chmielewski

• Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat 
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Chmielewskiego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tomaszowi Chmielewskiemu