| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Interwencje zdrowia publicznego

Interwencja zdrowia publicznego to działania podejmowane w imieniu i na rzecz jednostek, rodzin, systemów i społeczności w celu poprawy lub ochrony zdrowia (Minnesota Department of Health 2001).

Interwencje wdraża się za pomocą programów i projektów.

Prowadzenie interwencji zdrowia publicznego, czyli działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej populacji wymaga uwzględnienia następujących zasad:

  • Zachowania zdrowotne ludzi i ich działania, które mają związek ze zdrowiem (nazywane często stylem życia związanym ze zdrowiem), są głęboko zakorzenione w społeczności, w normach i zwyczajach społecznych. Styl życia zależy nie tylko od indywidualnych decyzji ale też wielu interakcji społecznych i warunków życia – dlatego też zmiana stylu życia na sprzyjający zdrowiu wymaga bardzo często kompleksowej zmiany w otoczeniu ludzi.
  • Adresatem interwencji powinny być nie pojedyncze osoby, a całe grupy społeczne i społeczności.
  • Interwencje powinny być prowadzone we współpracy z ludźmi, których dotyczą, poprzez tzw. organizację społeczności (empowerment/uspołecznienie), a nie poprzez narzucone struktury i działania odgórne.
  • Interwencje muszą być długotrwałe i należy zakładać, że mogą one trwać nawet 20 lat lub więcej. Wszystkie interwencje zdrowia publicznego, niezależnie czy jest to zmiana zachowań zdrowotnych czy zmiana organizacyjna/społeczna w środowisku życia, wymagają czasu.
  • Należy jednocześnie wykorzystywać wiele metod pracy i kanałów komunikowania się z adresatami działań, a podstawowe przekazy powinny być powtarzane.
  • Interwencje powinny być precyzyjnie zaplanowane, przetestowane wstępnie (pilotaż działań w małej skali), poddane ocenie przebiegu działań (monitorowanie działań), a także ocenie ich efektów (proces ewaluacji).

Autorzy: K. Lewtak, D. Cianciara, M. Piotrowicz

Skip to content