| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Klauzula RODO dla konferencji “Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:   Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji „Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia” jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa; administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl; Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy polegającej na zapewnieniu Państwu udziału w konferencji oraz podejmowaniu działań przed zawarciem umowy, w tym rejestracji udziału w Konferencji, kontaktu mailowego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji celów statutowych Administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody na kontakt za pomocą poczty elektronicznej w celu przesłania informacji o Konferencji.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.  

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania jakiego dokonano przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy o udział w szkoleniu. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Skip to content