| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Regulamin uczestnictwa w konferencji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorem Konferencji z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień pt. „Kalendarz(e) szczepień dorosłych” , dalej zwanej „Konferencją”, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00 – 791 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. Konferencja przewidziana jest w formule hybrydowej – za pośrednictwem transmisji online oraz stacjonarnie w siedzibie Organizatora.
 3. Ilość miejsc stacjonarnych dla uczestników Konferencji jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Językiem Konferencji jest język polski. Konferencja będzie rejestrowana przez Organizatora. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi uczestników.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników (w tym Prelegentów).
 6. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz prawo do zmiany terminu Konferencji lub jej odwołania. Organizator nie ponosi ani nie zwraca żadnych kosztów uczestników związanych z ich udziałem w Konferencji.
 8. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji.
 • ZASADY KONFERENCJI
 1. Konferencja adresowana jest w szczególności do pracowników Inspekcji Sanitarnej, lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli zawodów medycznych,  przedstawicieli medycznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych.
 2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 3. Warunkiem udziału i wstępu na Konferencję stacjonarną jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pzh.gov.pl/europejski-tydzien-szczepien/, akceptacja niniejszego Regulaminu, oraz otrzymanie  elektronicznego potwierdzenia akceptacji udziału w wydarzeniu.
 4. Wstęp na konferencję odbywa się na podstawie przedstawionego przez uczestnika otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia udziału, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.
 5. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji stacjonarnej upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r.
 6. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, również w dniu Konferencji, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 7. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników online związane z udziałem w Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przedstawione przez niego w czasie Konferencji materiały i informacje. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
 10. Uczestnik jest obowiązany do oznaczenia swojego udziału w Konferencji poprzez podanie pełnego imienia i nazwiska, miejsca pracy i stanowiska. Uczestnik obowiązany jest do podania prawdziwych, identyfikujących go danych osobowych.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia do udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora tj. przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników Konferencji oraz przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników Konferencji. Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora drogą mailową. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 7. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuropromocji@pzh.gov.pl
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Skip to content