| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko Profesora NIZP PZH – PIB w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA NIZP PZH-PIB w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH – PIB prowadzi między innymi badania nad biologicznymi właściwościami bakterii głównie wywołującymi zakażenia układu pokarmowego i oddechowego, a także innymi zakażeniami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W strukturze Zakładu funkcjonuje laboratorium diagnostyczne posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  Kandydat uczestniczyłby w opracowywaniu, doskonaleniu i wdrażaniu nowych metod w zakresie wykrywania wybranych bakterii chorobotwórczych dla człowieka i ich identyfikacji oraz na potrzeby dochodzenia epidemiologicznego – metod służących różnicowaniu bakterii. Do zadań kandydata należałyby również badania odwoławcze w zakresie identyfikacji i wewnątrzgatunkowego różnicowania wybranych gatunków bakterii z rodzaju: Salmonella, Shigella, Yersinia, enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC), enterokrwotocznych/werotoksycznych E. coli (EHEC/VTEC), entero-agregacyjnych pałeczek E. coli (EAEC), Campylobacter, Vibrio, Legionella, Bordetella, Corynebacterium oraz wykonywanie badań w zakresie wykrywania i identyfikacji bakterii wysoce chorobotwórczych dla człowieka, w tym: B. anthracis, F. tularensis, Y. pestis, Brucela, Burkholderia. Ponadto, zakres badań kandydata również obejmować będzie badania mechanizmów oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki. Kandydat uczestniczył będzie także w realizacji zadań statutowych oraz zadaniach przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia i Państwowym Instytucie Badawczym. Kandydatowi powierzone zostanie pełnienie funkcji kierownika laboratorium i nadzór nad badaniami znajdującymi się w zakresie kompetencji Zakładu. Istotnym elementem realizacji prowadzonych przez Kandydata badań będzie współpraca z laboratoriami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mikrobiologicznymi laboratoriami szpitalnymi oraz ośrodkami zagranicznymi.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  • posiadać ukończone studia wyższe w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologii, biotechnologii lub pokrewnych i stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań mikrobiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem patogenów stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego;
  • posiadać dorobek naukowy: łączny IF co najmniej 40, w tym minimum 3 artykuły z IF opublikowane w latach 2021 – 2022;
  • posiadać specjalizację w dziedzinie mikrobiologii; dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata specjalizacji w dziedzinie zdrowie publiczne;
  • posiadać przynajmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
  • posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym, szczególnie w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
  • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie diagnostyki bakterii ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów wywołujących zakażenia przewodu pokarmowego i układu oddechowego oraz bakterii opornych na związki przeciwdrobnoustrojowe;
  • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze diagnostyki i epidemiologii chorób zakaźnych np. ECDC, WHO;
  • posiadać doświadczenie w pracach grup eksperckich zajmujących się doradztwem dla decydentów w ochronie zdrowia;
  • posiadać znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym.

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys,
  • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
   o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
   w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
  • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego,
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
  • Oświadczenie kandydata:
   – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH-PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
   – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH-PIB w następujących etapach:

 1. opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 2. w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:

a) zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie
od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.,

b) proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;

3. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH-PIB;

4. przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;

5. zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH-PIB;

6. decyzja Dyrektora NIZP PZH-PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Kadr i Płac NIZP PZH-PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Profesora w Zakładzie Bakteriologii
i Zwalczania skażeń Biologicznych NIZP PZH – PIB”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30.03.2023 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na  kolejny okres/na czas nieokreślony.

VII. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content