| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 10.12.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy, przetwarzania i obróbki danych cyfrowych w ramach zadania 1 w projekcie “ProfiBaza”

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

z dnia 10.12.2020 r. o wolnym stanowisku  
Specjalista w zakresie analizy, przetwarzania i obróbki danych cyfrowych w ramach zadania 1
w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Zakres zadań:
 2. uczestniczenie w zakresie swoich kompetencji w analizie i opracowaniu finalnej koncepcji modeli prezentacji danych,
 3. uczestniczenie w przygotowywaniu danych źródłowych do tworzenia analiz i raportów, zestawienia i analizy danych pochodzących z różnych źródeł, definiowanie zestawów danych /sposobów wizualizacji w zależności od potrzeb danego obszaru systemu ProfiBaza
 4. współpraca przy tworzeniu i udostępnianiu zestawień i raportów w systemach informatycznych, integracja z systemem CMS umożliwiającym edycję oraz import/eksport danych, zapewnienie kompatybilności z systemem CMS w zakresie podstawowych funkcjonalności,
 5. uczestniczenie w zakresie swojej specjalizacji w testach akceptacyjnych systemów informatycznych,
 6. uczestniczenie w testowaniu i doskonaleniu prototypu systemu informatycznego, szczegółowego modelu wizualizacji danych oraz raportów generowanych w oparciu o gromadzone dane,
 7. współpraca w przygotowaniu pytań oraz programów konsultacji z interesariuszami,
 8. uczestniczenie w ramach swoich kompetencji w sprawach roboczych z Zespołem Projektowym oraz przedstawicielami instytucji współpracujących w realizacji Projektu.
 1. Wymagania:
 2. minimum 10 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji internetowych/stron www
 3. znajomość XHTML, CSS, JavaScript, PHP
 4. znajomość systemów CMS (WordPress)
 5. biegła znajomość pakietu Adobe Cloud (Photoshop, Illustrator, Acrobat, Indesign), Corel Draw
 6. umiejętność walidacji stron pod kątem kompatybilności i zgodności z bieżącymi normami
 7. umiejętność tworzenia automatycznych wizualizacji danych w oparciu o wybór użytkownika
 8. umiejętność tworzenia i edycji baz danych oraz ich integracji z systemem CMS
 9. umiejętność integracji narzędzi dodatkowych z systemami CMS
 10. umiejętność biegłego posługiwania się Pakietem Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.
 1. Dodatkowym atutem będą:
 2. biegła znajomość języka angielskiego,
 3. rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 4. dobra organizacja pracy,
 5. doświadczenie w zarządzaniu serwerami
 6. doświadczenie w tworzeniu treści internetowych dla organizacji związanych
  z zdrowiem
 7. znajomość technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań,
 8. umiejętność pracy w zespole, sumienność, zaangażowanie.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 17.12.2020 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista w zakresie analizy, przetwarzania i obróbki danych cyfrowych w ramach zadania 1.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
   w naborze na wolne stanowisko pracy.
  1.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content