| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 10.12.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy, przetwarzania i obróbki danych cyfrowych w ramach zadania 1 w projekcie „ProfiBaza”

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

z dnia 10.12.2020 r. o wolnym stanowisku  
Specjalista w zakresie analizy, przetwarzania i obróbki danych cyfrowych w ramach zadania 1

w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Zakres zadań:
 2. Tworzenie i obsługa modeli i narzędzi typu Business Intelligence
 3. Projektowanie rozwiązań hurtowni danych, w tym analiza posiadanych baz danych oraz źródeł danych
 4. analiza danych pod kątem ich łączenia i wzbogacania
 5. analiza zaimplementowanych algorytmów do przetwarzania danych w posiadanych rozwiązaniach informatycznych
 6. udział w projektowaniu i rozwijaniu systemów bazodanowych
 7. wykonanie POC (proof of concept) docelowej obróbki i wizualizacji danych
 8. definiowanie i przygotowywanie obiektów bazodanowych w oparciu o wymogi dokumentacji biznesowej
 9. przygotowywanie danych źródłowych do tworzenia analiz i raportów
 10. przygotowywanie analiz statystycznych i/lub symulacji w ramach znanego języka programowania
 11. opracowywanie modeli prezentacji danych
 12. tworzenie i udostępnianie zestawień i raportów w systemach informatycznych
 13. automatyzacja procesów dostarczania raportów
 14. analiza jakości danych, implementacja procesów zarządzania jakością danych, w tym wdrożenie reguł walidacji danych, standardów wprowadzania danych
 15. wdrożenie automatycznych procesów monitorowania jakości danych
 16. mapowanie danych dla procesów transformacji
 17. udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych
 18. uczestnictwo w ramach swojej specjalizacji w sprawach roboczych z Zespołem Projektowym oraz przedstawicielami instytucji współpracujących w realizacji Projektu.
 1. Wymagania:
 2. wykształcenie kierunkowe (preferowane kierunki: informatyka, matematyka, kierunki ścisłe techniczne)
 3. min. 7 lat doświadczenia związanego z analizą danych, w administrowaniu bazami danych, w operacyjnej pracy z danymi
 4. min. 10 lat doświadczenia związanego programowaniem w języku Java
 5. doświadczenie w pracy przy oprogramowaniu z sektora zdrowotnego, w obszarach danych medycznych, raportowania danych do instytucji sektora zdrowotnego
 6. doświadczenie w pracy na danych ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyzowanych
 7. bardzo dobra znajomość architektury systemowej baz danych
 8. umiejętności analityczne, w tym analiza danych w systemach źródłowych, analizy dużych zbiorów danych
 9. bardzo dobra znajomość języka SQL, znajomość baz danych typu PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, MySQL
 10. znajomość rozwiązań Business Intelligence (PowerBI, OBIEE)
 11. znajomość narzędzi: Hadoop, Spark, Superset, Kibana, Grafana
 12. znajomość JQuery, NodeJS
 13. bardzo dobra znajomość systemu Linux
 14. komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej
 15. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 1. Dodatkowym atutem będą:
 2. znajomość Enterprise Architect
 3. znajomość języka programowania Python
 4. rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 17.12.2020 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista w zakresie analizy, przetwarzania i obróbki danych cyfrowych w ramach zadania 1

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
   w naborze na wolne stanowisko pracy.
  1.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content