| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnym stanowisku dla Głównego specjalisty ds. systemów IT w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 I. Zakres zadań

 • Kształtowanie i realizacja strategii obszaru IT oraz bezpieczeństwa IT w Instytucie,
 • Nadzór nad zapewnieniem ciągłości funkcjonowania i dostępności jakości usług IT,
 • Udział w wycenach pracochłonności developmentu,
 • Uczestnictwo w grupach roboczych opracowujących szczegółowe rozwiązania informatyczne zgodne ze strategią rozwoju IT w Instytucie,
 • Realizacja budżetu w zarządzanym obszarze oraz optymalizacja kosztów,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z analizą systemową oraz analizą biznesową,
 • Modelowanie procesów, danych, oraz przepływów i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania,
 • Prowadzenie analizy systemowej dla nowych oraz eksploatowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności przekładanie potrzeb biznesowych na wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne,
 • Koordynowanie przygotowywania koncepcji rozwiązań IT,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi przy uszczegóławianiu wymagań funkcjonalnych dotyczących nowego oprogramowania lub modyfikacji oprogramowania,
 • Ścisła współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie implementacji systemów oraz określania wymagań technicznych i funkcjonalnych,
 • Wsparcie Zespołów Projektowych w zakresie tworzenia koncepcji systemów informatycznych.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe – informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne;
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze analizy biznesowej i systemowej;
 • Umiejętność modelowania w notacji UML i BPMN;
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect);
 • Umiejętność przygotowywania analiz systemowych (w tym umiejętność tworzenia między innymi przypadków użycia, user story, mockupów, modeli danych);
 • Praktyczna wiedza z zakresu analizy danych oraz modelowania procesów biznesowych;
 • Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca co najmniej efektywne zapoznawanie się z dokumentacją z zakresu IT;
 • Zdolności analitycznego myślenia;
 • Samodzielności w działaniu, kreatywność i odpowiedzialność;
 • Doświadczenia w pracy w oparciu o metodyki zwinne;
 • Znajomość metodyki projektowej Prince2.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie z wykorzystania narzędzi do zarządzania projektami np. Microsoft Project Online;
 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych;
 • Doświadczenie we współpracy z jednostkami sektora publicznego.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 18 marca 2021 roku;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. Systemów IT”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content