| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 20.05.2019. r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 20.05.2019. r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. wykonywanie analiz mikrobiologicznych próbek środowiskowych , w tym wody;
 3. pobieranie próbek do badań;
 4. współpraca z klientami zewnętrznymi  w zakresie wykonywanych badań;
 5. walidacja i sprawdzanie metod mikrobiologicznych w laboratorium;
 6. inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących;
 7. przygotowanie, aktualizacja dokumentacji systemowej;
 8. sprawdzanie i nadzór nad wyposażeniem oraz materiałami odniesienia.
 1. Wymagania konieczne
 2.  wykształcenie wyższe – mikrobiologia, biotechnologia, biologia;
 3. doświadczenie minimum 5 lat  w pracy w laboratorium mikrobiologicznym;
 4. znajomość zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym, w tym umiejętność: pracy
  w standardach czystości mikrobiologicznej, zapobiegającej zanieczyszczeniom krzyżowym badanych próbek; obsługiwania wyposażenia pomiarowego; przygotowania materiałów
  do badań;
 5. dobra organizacja pracy własnej;
 6. dokładność, rzetelność, kreatywność;
 7. obsługa programów MS OFFICE;
 8. znajomość języka angielskiego.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. doświadczenie z pracy w laboratorium akredytowanym w zakresie badań mikrobiologicznych;
 3. doświadczenie z zakresu analizy badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej
  do spożycia oraz pracy ze szczepami wzorcowymi;
 4. znajomość obszaru regulowanego prawnie dotyczącego wody przeznaczonej
  do spożycia.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego, ogłoszonego 20.05.2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam,
że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 20.06.2019r

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego
w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
NIZP-PZH”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content