| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.01.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. rozliczeń w Dziale Kontrolingu NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

I. Zakres zadań

 • udzielanie wsparcia na każdym etapie realizacji umów w ramach Narodowego Programu Zdrowia;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z harmonogramem rzeczowo-finansowym poszczególnych umów zawartych w ramach Narodowego Programu Zdrowia;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z zawartymi umowami;
 • zapewnienie terminowej realizacji zadań zarówno od strony merytorycznej (współpraca
  z poszczególnymi komórkami merytorycznymi) jak i finansowej (współpraca z działem finansowo-księgowym);
 • sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zamówień publicznych w ramach zawartych umów (począwszy od złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, po realizację płatności);
 • przygotowywanie informacji na temat stopnia realizacji poszczególnych umów;
 • przygotowywanie i procedowanie w porozumieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (merytorycznymi oraz działem finansowo-księgowym) zmian, aneksów, etc.

  II. Wymagania konieczne
 • Przynajmniej 3 lata pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem dotacji, projektów, grantów;
 • Wykształcenie z zakresu administracji;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 • Dbałość o szczegóły;
 • Dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel;
 • Doskonałe zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności negocjacyjne;
 • Wysoka kultura osobista

  III .Dodatkowym atutem będą
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych;
 • Praktyczna znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz wiedza z zakresu analizy finansowej.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 05 lutego 2021 roku;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
   w naborze na wolne stanowisko pracy.
  1.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

   X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content