| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 28 stycznia 2019 r. o wolnym stanowisku Koordynatora projektu w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 28 stycznia 2019 r. o wolnym stanowisku Koordynatora projektu w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

I.          Zakres zadań

Koordynacja procesu:

·        opracowywania systemu analiz obecnie gromadzonych danych i modeli empirycznych dotyczących potrzeb zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ);

·        badań literaturowych i określania wskaźników efektywności i jakości opieki POZ;

·        analizowania danych zgromadzonych w zbiorach NIZP-PZH oraz organizacja procesu pozyskania danych z wybranych reprezentatywnych placówek  POZ;

·        przygotowywania raportów podsumowujących obecny stan struktury potrzeb zdrowotnych
w obszarze POZ w Polsce oraz rekomendacji w zakresie gromadzenia danych, oceny efektywności opieki oraz roli lekarza i innego personelu POZ w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych.

II.          Wymagania konieczne

·        Doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze POZ.

·        Aktywne prowadzenie praktyki POZ, co najmniej od 2003 r. (kontrakt z NFZ).

·        Doświadczenie w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w praktyce POZ.

III.          Dodatkowym atutem będą

·        Wiedza z zakresu administracji, zarządzania i funkcjonowania placówek POZ.

IV.          Wymagane dokumenty i oświadczenia

·        List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).

·        Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

·        Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

·        Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko   Koordynatora projektu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, ogłoszonego 28 stycznia 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

V.          W ramach zatrudnienia oferujemy

·        Umowę o pracę.

·        Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

·        Pracę w trybie zadaniowym.

·        Stabilność i płynność finansową pracodawcy.

·        Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

·        Przyjazną atmosferę pracy.

·        Świadczenia socjalne oraz dostęp do opieki medycznej.

VI.          Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 08.02.2019 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Koordynatora Projektu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny”.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl (w zakładce Instytut → Praca).

VII.          Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII.          Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX.          Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C216 – 217. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko Koordynatora projektu NIZP-PZH – jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

X.          Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content