| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 28 stycznia 2019 r. o wolnym stanowisku Specjalisty informatyka systemów w ochronie zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 28 stycznia 2019 r. o wolnym stanowisku Specjalisty informatyka systemów w ochronie zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

I.          Zakres zadań

Współdziałanie i pomoc w:

·        opracowywaniu systemu analiz obecnie gromadzonych danych i modeli empirycznych dotyczących potrzeb zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ);

·        analizowaniu danych zgromadzonych w zbiorach NIZP-PZH oraz organizacji procesu pozyskania danych z wybranych reprezentatywnych placówek  POZ;

·        opracowywaniu modeli empirycznych  i ich użycie dla stworzonej bazy danych;

·        opracowywaniu mechanizmu wizualizacji danych dla celów prowadzenia badań;

·        przygotowywaniu raportów podsumowujących obecny stan struktury potrzeb zdrowotnych
w obszarze POZ w Polsce.

II.          Wymagania konieczne

·        Doświadczenie w budowaniu systemów IT, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania i  integracji baz danych zawierających wrażliwe dane medyczne.

·        Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia.

·        Doświadczenie w obszarze tworzenia systemów wizualizacji analizowanych danych oraz tworzenia modelu analityczno-statystycznych.

III.          Dodatkowym atutem będą

·        Samodzielność, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia.

IV.          Wymagane dokumenty i oświadczenia

·        List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).

·        Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

·        Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

·        Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko   specjalisty informatyka systemów w ochronie zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, ogłoszonego 28 stycznia 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

V.          W ramach zatrudnienia oferujemy

·        Umowę o pracę.

·        Pracę w trybie zadaniowym.

·        Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

·        Stabilność i płynność finansową pracodawcy.

·        Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

·        Przyjazną atmosferę pracy.

·        Świadczenia socjalne oraz dostęp do opieki medycznej.

VI.          Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 08.02.2019 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty informatyka systemów w ochronie zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny”.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl (w zakładce Instytut → Praca).

VII.          Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII.          Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX.          Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C216 – 217. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty informatyka systemów
w ochronie zdrowia NIZP-PZH – jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

X.          Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content