| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 25 stycznia 2019 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 25 stycznia 2019 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

I.             Zakres zadań

·       Udział w realizacji tematyki naukowej i usługowej reprezentowanej przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP-PZH.

·       Udział w procesach (nowych oraz trwających) opracowywania i weryfikacji ocen lub uwag dla środków ochrony roślin i substancji czynnych w zakresie ich oddziaływania na zdrowie człowieka i zwierząt oraz ich oddziaływania na zwalczane kręgowce,
w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt (sekcja toksykologiczna).

II.           Wymagania konieczne

·       Zatwierdzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[1] do opracowywania ocen lub uwag w zakresie oddziaływania środków ochrony roślin i substancji czynnych na zdrowie człowieka i zwierząt oraz ich oddziaływania na zwalczane kręgowce,
w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt (sekcja toksykologiczna).

·       Doświadczenie w opracowywaniu ocen lub uwag dotyczących substancji czynnych
i środków ochrony roślin w zakresie sekcji toksykologicznej.

III.         Dodatkowym atutem będą

·       Znajomość języka angielskiego.

IV.         Wymagane dokumenty i oświadczenia

·       List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).

·       Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

·       Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

·       Poświadczenie upoważnienia MRiRW do wykonywania ocen lub uwag w zakresie sekcji toksykologicznej.

·       Oświadczenie o wykonywaniu ocen lub uwag dla substancji czynnych oraz środków ochrony roślin w zakresie sekcji toksykologicznej.

·       Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko   starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP-PZH, ogłoszonego 24 stycznia 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

I.          W ramach zatrudnienia oferujemy

·       Umowę o pracę.

·       Wynagrodzenie zasadnicze kształtujące się na poziomie pomiędzy 3.250,00 a 4.000,00 zł brutto (uzależnione od kwalifikacji, doświadczenia i innych, dodatkowych atutów kandydata).

·       Stabilność i płynność finansową pracodawcy.

·       Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

·       Przyjazną atmosferę pracy.

·       Świadczenia socjalne oraz dostęp do opieki medycznej.

II.          Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 31.01.2018 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego
w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP-PZH”.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl (w zakładce Instytut → Praca).

III.          Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

IV.          Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

V.          Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C216 – 217. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP-PZH – jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

VI.          Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

[1] Kwalifikacje w zakresie wykształcenia i doświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących ocenę lub uwagi dotyczące środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków (Dz. U. z dnia 4 października 2013 r., poz. 1175)

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content