| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny specjalista ds. sprzedaży – Kierownik Biura Sprzedaży w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.04.2024 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty ds. sprzedaży – Kierownika Biura Sprzedaży w NIZP PZH – PIB 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat

I. Zakres zadań:

 • Nadzór i koordynacja nad procesem sprzedaży w tym: przygotowywanie wycen i ofert handlowych, analiza rynku i ofert konkurencji; obsługa klienta;
 • Tworzenie i realizacja planów sprzedażowych;
 • Procesowanie zawierania umów krajowych i zagranicznych, których realizatorem jest Instytut oraz prowadzenie ich ewidencji i rozliczanie;
 • Odpowiedzialność za wdrażanie nowych produktów, monitorowanie cyklu życia produktu, dbałość o aktualność oferty i promocję;
 • Przygotowywanie ofert umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń w zakresie badań diagnostycznych;
 • Przygotowywanie ofert umożliwiających zawarcie umów licencyjnych dla podmiotów gospodarczych;
 • Utrzymywanie długofalowych relacji ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów;
 • Przygotowywanie raportów oraz analiz w związku z prowadzoną sprzedażą;
 • Stała współpraca z innymi Działami/Zakładami NIZP PZH – PIB.

II. Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze sprzedażą lub wsparciem sprzedaży, w tym w realizacji planów sprzedażowych;
 • Otwartość na kontakt z Klientem i dbałość o wysoką jakość obsługi klienta;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i planowania, dobra organizacja pracy;
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. 

III. Dodatkowym atutem będą

 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2);
 • doświadczenie w pracy w sektorze ochrony zdrowia.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach, karta MultiSport, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, do wypoczynku);
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie;
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy;
 • motywacyjny system wynagrodzenia uzależniony od wyników sprzedaży.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 09.05.2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. sprzedaży (Kierownika Biura Sprzedaży) w NIZP PZH-PIB”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content