| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ogłoszenie dyrektora NIZP-PZH z dnia 03 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku s p e c j a l i s t y w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

OGŁOSZENIE DYREKTORA
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
z dnia 03 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku
s p e c j a l i s t y
w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

Zakres zadań
• udzielanie wsparcia na każdym etapie realizacji projektów / grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz umów finansowanych z innych źródeł, w tym z Narodowego Programu Zdrowia;
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem rzeczowo-finansowym poszczególnych projektów / grantów / umów;
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z zawartymi umowami;
• zapewnienie terminowej realizacji zadań zarówno od strony merytorycznej (współpraca z poszczególnymi komórkami merytorycznymi), jak i finansowej (współpraca z działem finansowo-księgowym);
• sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zamówień publicznych w ramach projektów / grantów / umów (począwszy od złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, po realizację płatności);
• przygotowywanie informacji na temat stopnia realizacji poszczególnych projektów / grantów / umów;
przygotowywanie i procedowanie w porozumieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (merytorycznymi oraz działem finansowo-księgowym) zmian, aneksów, etc.

Wymagania konieczne
• Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub stanowisku finansowo-księgowym.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Wysoko rozwinięte zdolności analityczne.
• Dbałość o szczegóły.
• Dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności.
• Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel oraz dodatkowo Symfonii.
• Doskonałe zdolności interpersonalne, komunikatywność.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Zdolności negocjacyjne.
• Dobra organizacja pracy własnej i zespołowej.

Dodatkowym atutem będą
• Studia wyższe (kierunki preferowane: administracja, zarządzanie, ekonomia, finanse, zdrowie publiczne, prawo).
• Dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych.
• Praktyczna znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz wiedza z zakresu analizy finansowej.
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
• Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
• Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
• Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ani przestępstwo skarbowe.
Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji, ogłoszonego 03 grudnia 2018 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

W ramach zatrudnienia oferujemy
• Umowę o pracę.
• Wynagrodzenie zasadnicze kształtujące się na poziomie pomiędzy 3.050,00 a 6.100,00 zł brutto.
• Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
• Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
• Przyjazną atmosferę pracy.
• Świadczenia socjalne oraz dostęp do opieki medycznej.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji”.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl (w zakładce Instytut → Praca) w terminie do 19 grudnia 2018 r.

Zasady organizacji konkursu
Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

Unieważnienie konkursu
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zasady postępowania z danymi osobowymi
Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C216 – 217. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

Pozostałe informacje
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pobierz ogłoszenie

Skip to content