| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ogłoszenie dyrektora NIZP-PZH z dnia 03 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku specjalisty / starszego specjalisty / głównego specjalisty w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
z dnia 03 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku
specjalisty / starszego specjalisty / głównego specjalisty
w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

Zakres zadań
• Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym oraz określenie trybu udzielenia zamówienia publicznego.
• Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy, wewnętrznymi uregulowaniami, w tym w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji, prowadzenie korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi.
• Udział w pracach komisji przetargowych.
• Udział w planowaniu zamówień publicznych.
• Współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia.
• Przygotowywanie projektów umów.
• Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych (procedur, instrukcji, regulaminów, itp.) oraz ich aktualizacja w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Wymagania konieczne
• Wykształcenie wyższe minimum I stopnia.
• Minimum 3-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych lub zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, inicjatywa i zaangażowanie, dbałość o szczegóły.
• Umiejętności: analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, podejmowania decyzji.

Dodatkowym atutem będą
• Udokumentowana wiedza z zakresu zamówień publicznych.
• Studia wyższe II stopnia (kierunki preferowane: administracja, zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo).
• Umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych.
• Zaawansowana znajomość MS Word, MS Excel, programów informacji prawnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
• Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
• Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
• Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ani przestępstwo skarbowe.
Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty / głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ogłoszonego 03 grudnia 2018 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

W ramach zatrudnienia oferujemy
• Umowę o pracę.
• Wynagrodzenie zasadnicze kształtujące się na poziomie pomiędzy 3.050,00 a 7.100,00 zł brutto.
• Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
• Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
• Przyjazną atmosferę pracy.
• Świadczenia socjalne oraz dostęp do opieki medycznej.

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
(II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty / głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych”.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl (w zakładce Instytut → Praca) w terminie do 19 grudnia 2018 r.

Zasady organizacji konkursu
Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

Unieważnienie konkursu
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zasady postępowania z danymi osobowymi
Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C216 – 217. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty / starszego specjalisty / głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

Pozostałe informacje
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pobierz ogłoszenie

Skip to content