| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Podstawowe informacje o projekcie ProfiBaza

ProfiBaza - logo ze zdjęciem ludzi na ulicy

NAZWA PROJEKTU

PROFIBAZA – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd.

PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

36 miesięcy – od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku.

REALIZATOR PROJEKTU

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE (w kolejności alfabetycznej)

 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Ministerstwo Zdrowia

Cel główny Projektu PROFIBAZA

Celem głównym projektu jest udostępnienie do ponownego wykorzystania w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne podmioty zasobów informacji sektora publicznego dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce.

Dane i źródła informacji

Planowana jest digitalizacja posiadanych zasobów analogowych, integracja zbiorów cyfrowych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium dla danych z zakresu:

 1. wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną:
 • druk MZ – 53 (higiena dzieci i młodzieży)
 • druk MZ – 49 (działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia)
 1. programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego:
 • Projekt programu wraz z pismem przewodnim
 • Raport Działu Programów Polityki Zdrowotnej
 • Aneks dot. danego problemu zdrowotnego wykorzystywany w trakcie tworzenia raportu
 • Opinia Rady Przejrzystości
 • Opinia Prezesa AOTMiT
 • Raport końcowy z realizacji programu
 • Rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów, warunków realizacji programów dot. danej choroby lub problemu zdrowotnego
 1. Narodowego Programu Zdrowia:
 • Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 1. sytuacji zdrowotnej ludności Polski:
 • Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej
 • Dane dotyczące umieralności (GUS).

Grupy docelowe projektu

Grupami docelowymi – odbiorcami projektu są:

 • urzędy centralne (ministerstwa, agendy rządowe),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • podmioty sektora ochrony zdrowia,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • instytucje kształcące (m.in. szkoły wyższe),
 • organizacje pozarządowe (OPP/NGOs),
 • przedsiębiorstwa (m.in. sektora farmaceutycznego, sportu i rekreacji),
 • media,
 • ogół społeczeństwa.

Korzyści płynące z realizacji Projektu

System ProfiBaza pozwoli:

 • generować dane oraz raporty dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski oraz podejmowanych działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na danym terenie,
 • otrzymać dostęp do rejestru programów zdrowotnych i innych interwencji zdrowia publicznego w kontekście ich planowania oraz sprawozdawania podjętych działań (automatyzacja procesów administracyjnych oraz ścieżki sprawozdawczej dla realizatorów),
 • dotrzeć do każdego obywatela z informacją o programach promocji zdrowia i profilaktyki chorób planowanych i realizowanych w jego miejscu zamieszkania.

Projekt ProfiBaza to unikatowa szansa na stworzenie zbioru danych, który po raz pierwszy w Polsce pokaże, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile one kosztują i jakie są ich efekty.

Ponadto udostępnienie systemu informacji na temat zdrowia umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej.

Autorzy: K. Lewtak, A. Rutyna, L. Sugay

Skip to content