| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Praca naukowa: „Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego”

Nowatorska monografia pod redakcją Doroty Cianciary, wydana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH. Zebrany materiał ma całkowicie nowatorski charakter, bowiem nigdy wcześniej nie podjęto próby analizy potencjału badawczego zdrowia publicznego w Polsce, ani też prób wskazania kierunków niezbędnych zmian systemowych.

Niniejsza monografia jest podsumowaniem prac podjętych w ramach grantu, którego celem była diagnoza stanu badań z dziedziny zdrowia publicznego w Polsce w kontekście tendencji międzynarodowych. Inspiracją do przeprowadzonych badań i analiz jest teza – powszechnie akceptowana na całym świecie – że największe znaczenie dla poprawy, promowania, ochrony i przywracania zdrowia zbiorowości ludzi mają badania w dziedzinie zdrowia publicznego oraz badania polityk i systemów zdrowotnych, a nie badania biomedyczne, poświęcone etiologii i leczeniu chorób.

Ponadto przedstawiono szeroki przegląd aktualnego, światowego piśmiennictwa naukowego (angielskojęzycznego), poświęconego problematyce wzmocnienia potencjału badań w dziedzinie zdrowia, także w dziedzinie zdrowia publicznego.

W części pierwszej pt. „Komponenty zdrowia publicznego” połączono elementy teorii oraz praktyki zdrowia publicznego i zaprezentowano trzy rozdziały poświęcone: (1) definicjom i funkcjom zdrowia publicznego, (2) wiodącej strategii zdrowia publicznego znanej pod nazwą „Zdrowie we wszystkich politykach” oraz (3) realizacji kolejnych Narodowych Programów Zdrowia w Polsce.

Część druga pt. „Badania naukowe w ochronie zdrowia” dotyczy sprawdzonych w wielu krajach zasad i metod budowania systemu badań w dziedzinie zdrowia. W tej części zaprezentowano sześć rozdziałów na temat: (4) stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie znaczenia badań naukowych dla poprawy zdrowia ludności, (5) składowych systemu badań i sposobów budowania systemu, (6) najczęściej używanych metod ustalania priorytetów badawczych, (7-9) procesu upowszechniania i wykorzystania wyników badań do celów praktycznych, znanego pod nazwą „translacja wiedzy”.

Część trzecia nosi tytuł: „Potencjał badań w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce” i obejmuje siedem rozdziałów poświęconych: (10) analizie i ocenie piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego z lat 2000-2012 indeksowanego w Polskiej Bibliografii Lekarskiej, (11) charakterystyce czasopism naukowych z dziedziny medycyny i zdrowia publicznego, (12) wynikom konkursów ogłaszanych przez NCN i NCBR oraz charakterystyce 1088 artykułów oryginalnych opublikowanych w latach 2007-2011r. w czterech czasopismach z dziedziny zdrowia publicznego w Polsce, (13) problematyce zdrowia kobiet i mężczyzn w piśmiennictwie krajowym i światowym, (14) widoczności Polski w europejskim piśmiennictwie z dziedziny zdrowia publicznego, a także (15) oszacowaniu liczby badaczy w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce oraz (16) opiniom polskich badaczy na temat stanu badań w dziedzinie zdrowia publicznego oraz reformy nauki.

Część czwarta, pt.: „Podsumowanie” zawiera tylko jeden rozdział (17), w którym zaproponowano kierunki niezbędnych – zdaniem autorów tej monografii – prac, których celem powinno być wzmocnienie badań w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce. Rozdział ten stanowi materiał do dyskusji nad przyszłymi strategiami zwiększenia potencjału badań.

Przedstawiony P.T. Czytelnikom materiał jest bardzo obszerny. Niemniej – nie wyczerpuje wszystkich wątków istotnych w ocenie aktualnego potencjału badań w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce oraz tematów związanych z rozwojem systemu takich badań. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do dyskusji nad kierunkami poprawy sytuacji oraz dalszych badań i analiz.

Monografia pod redakcją Doroty Cianciary, została zrealizowana z grantu badawczego MNiSW „Stan badań z dziedziny zdrowia publicznego – ewaluacja piśmiennictwa, mapa drogowa” (nr rej. N N404 0536 39), wydana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny.

Pobierz pracę “Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego”

Skip to content