| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Programy polityki zdrowotnej i programy profilaktyczne kierowane do dzieci

Państwo, jako instytucja, dba o zdrowie wszystkich swoich obywateli, m.in. tworząc szeroko zaplanowane, działania z zakresu ochrony zdrowia. Programy polityki zdrowotnej oraz programy profilaktyczne dostosowane są do potrzeb różnych grup społecznych, w tym również dzieci i młodzieży. Jest to grupa szczególnie istotna, ponieważ w wieku rozwojowym kształtują się postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia, a utrwalone przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży

Zachowania zdrowotne (związane ze zdrowiem fizycznym i psychospołecznym oraz zachowania prewencyjne) tworzą się w dzieciństwie i młodości. Zdrowy styl życia zakorzeniony we wczesnych latach przełoży się na zdrowie w dorosłym życiu. Dlatego też wszelkie działania promujące zdrowie skierowane do dzieci stanowią zasób dla rozwoju społecznego i ekonomicznego państwa.

W ostatnich latach odnotowano dwa niekorzystne zjawiska dotyczące wieku rozwojowego – zwiększanie się masy ciała i wskaźnika BMI oraz pogarszanie się sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Dodatkowo u młodzieży występuje wiele niedostatków w zakresie zachowań prozdrowotnych, w tym niespożywanie codziennie śniadań oraz owoców i warzyw, niski poziom aktywności fizycznej i niedostatki higieny jamy ustnej. Nastolatki podejmują często zachowania ryzykowne dla zdrowia (tj. sięganie po alkohol czy substancje psychoaktywne). Dokonujące się też w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne i towarzyszące im nierówności społeczne, bezrobocie, wydłużenie czasu pracy rodziców, nadmierny stres, szybkie tempo życia i rywalizacja, nie stwarzają korzystnych warunków dla zdrowia psychicznego dzieci.

Programy polityki zdrowotnej i programy profilaktyczne

Działania w zakresie polityki zdrowotnej kierowane do młodych ludzi, obejmują m.in.: sposób żywienia i stan odżywienia, profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne i inne zachowania ryzykowne,  wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego, prowadzenie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych, prowadzenie zintegrowanej, skojarzonej profilaktyki próchnicy zębów (w tym organizacja bezpłatnej opieki stomatologicznej). Są wśród nich programy polityki zdrowotnej:

  • „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia – beneficjenci: dzieci młodzież do 18 r.ż.,
  • „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022”, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia – beneficjenci: dzieci urodzone w Polsce,
  • „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020”, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia – beneficjenci m.in. młodzież – ryzyko depresji młodzieńczej;

oraz programy profilaktyczne:

  • „ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – beneficjenci: m.in. osoby w wieku 15–49 lat, u których lekarz stwierdził niepokojące zmiany skórne,
  • „Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – beneficjenci: osoby w wieku od 15 r.ż., które często narażone są na kontakt z kleszczami.
  • “Program profilaktyki wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym”, finansowany przez Gminę Kędzierzyn-Koźle – beneficjenci: dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w wieku 3-6 lat,
  • „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej”, finansowany przez Gminę Wrocław – beneficjenci: dzieci uczęszczające do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych realizujących program MPPL,

 

Źródła:

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne

http://wke.wroclaw.pl/mppl/#1549382399352-d95b8741-a1b8

http://bip.kedzierzynkozle.pl/attachments/download/7947

Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska „Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne”

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12258/Barbara%20Woynarowska%20Anna%20Oblaci%20ska%20Stan%20zdrowia%20dzieci%20i%20m%20odzie%20y%20w%20Polsce.%20Najwa%20niejsze%20problemy%20zdrowotne%20Studia%20BAS%202014.pdf?sequence=1

Skip to content