| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt nr/akronim
POPC.02.03.01-00-0003/15 / EpiBaza

Tytuł projektu
„EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Okres realizacji
od 2016-08-01 do 2019-07-31

Dofinansowanie
25 533 805,04 zł

Kierownik projektu
Anna Małek

Realizatorzy projektu
Dr Małgorzata Sadkowska-Todys NIZP PZH – PIB, Dr Jacek Postupolski NIZP PZH – PIB,  Paweł Budziosz NIZP PZH – PIB, Monika Wróbel-Harmas NIZP PZH – PIB

Opis projektu
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB posiada unikatowy zasób danych publicznych (ISP) dotyczących zdrowia populacji Polski, jak również bezpieczeństwa żywności i zagrożeń środowiskowych. Dane zbierane są i przekazywane do NIZP PZH – PIB przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) i jej jednostki organizacyjne w ramach bieżącego nadzoru epidemiologicznego i urzędowej kontroli żywności. Część danych jest zbieranych bezpośrednio przez NIZP PZH – PIB w ramach badania chorobowości szpitalnej oraz w ramach Meldunków Epidemiologicznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Dane te stanowią istotne źródło informacji koniecznej dla działań planistycznych zarówno dla jednostek administracji publicznej różnych szczebli, dla służby zdrowia jak i dla przedsiębiorców pracujących w powiązanych branżach.

Dostęp do danych pozwala na identyfikację zagrożeń zdrowia publicznego, w tym dokonanie ocen ryzyka i analizy trendów w zakresie wpływu obecności niepożądanych substancji lub drobnoustrojów w żywności na zdrowie konsumenta oraz umożliwia wypracowanie strategii zwalczania chorób, tworzenia planów na wypadek epidemii, a także planów urzędowej kontroli i monitoringu. Dane mogą także zostać użyte do oszacowania popytu na usługi medyczne lub zapotrzebowania na produkty lecznicze, czy być wykorzystane przez branżę spożywczą.

Obecny sposób gromadzenia danych (rozproszone dane elektroniczne oraz dokumenty papierowe), utrudnia ponowne wykorzystanie zgromadzonych informacji nie tylko pracownikom NIZP PZH – PIB, ale również innym stronom, którym dostęp do ISP jest zagwarantowany prawem oraz pozostałym, zainteresowanym podmiotom.

Istotą projektu jest zmiana powyższej sytuacji poprzez wprowadzenie kluczowych usprawnień w procesie gromadzenia i przechowywania danych poprzez budowę Systemu, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie zgromadzonych informacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Skip to content