| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Radon: pochodzenie i wpływ na zdrowie

Radon (Rn) jest jednym z produktów rozpadu radu (226Ra). Został odkryty w 1900 roku przez Fridricha Ernsta Dorna.

Radon powstający z rozpadu radu występuje w środowisku naturalnie, emituje głównie promieniowanie a i w mniejszym stopniu b. W związku z tym, że jest gazem, może wydostać się z skorupy ziemskiej do atmosfery wchodząc w skład powietrza atmosferycznego.

Radon dostaje się do organizmu człowieka głównie wraz z wdychanym powietrzem atmosferycznym. Wdychana dawka tego pierwiastka zależy między innymi od jego stężenia w powietrzu,  częstości oddechów, wentylacji płuc, powierzchni wymiany gazowej w płucach i głębokości wniknięcia do  płuc promieniotwórczych cząstek.

Sam radon, jako gaz szlachetny, nie stanowi dużego zagrożenia, gdyż nie wchodzi w reakcje z innymi cząsteczkami. Jest on jednak pierwiastkiem krótkożyciowym i rozpada się na szereg innych pierwiastków, które są ciałami stałymi i mogą osadzać się w pęcherzykach płucnych, a następnie ulegać dalszym rozpadom, podczas których emitowane są cząstki a i b. Szkodliwość radonu jest więc wynikiem stosunkowo szybkiego jego rozpadu, prowadzącego do powstania kilku krótkożyciowych pochodnych (222polon 218Po, ołów 206Pb), również radioaktywnych.

Pochodne radonu są wdychane wraz ze znajdującymi się w powietrzu pyłami, dymem tytoniowym,  łączą się z cząsteczkami płynu tworząc tzw. aerozole promieniotwórcze.

  • Czym jest radon i jakie jest jego pochodzenie?
  • Jaki wpływ na zdrowie ma radon?
  • Jaki jest związek między radonem a paleniem tytoniu?

Tego dowiecie się z opracowania przygotowanego przez  dr hab. Małgorzatę Dobrzyńską, prof.  NIZP PZH – PIB, Kierownika Zakładu Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii 

Materiał opracowany na potrzeby krajowego planu działania w przypadku długotrwałych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy (MON. POL. z 12 lutego 2021, poz.169)IM
Raport został opracowany w ramach zadań badawczych prowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy finansowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr NIZP PZH-PIB/2021/1094/1056, ujętych w zadaniu nr 9: „Opracowywanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz promocji zdrowia”
Skip to content