| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rekomendacja wdrożenia Planu Odbudowy Zdrowotnej oraz redefinicji systemu profilaktyki i leczenia chorób Polaków.

Informacja prasowa z 23 lutego 2021

Na podstawie danych z najnowszego raportu pt. „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy rekomenduje wdrożenie planu odbudowy zdrowotnej oraz redefinicję systemu profilaktyki i leczenia chorób Polaków.

Dane, które opublikowane zostały w raporcie NIZP PZH – PIB, obrazują w obiektywny sposób  istotne problemy zdrowia społeczeństwa.

Najważniejszym spostrzeżeniem płynącym z opracowania wydanego w grudniu 2020 jest zauważalne w ostatnich latach zahamowanie wieloletniego trendu poprawy stanu zdrowia ludności polskiej, mierzonego spadkiem współczynnika zgonów z przyczyn możliwych do uniknięcia oraz długością życia.

Według autorów Raportu (naukowców z Instytutu i interdyscyplinarnego zespołu ekspertów) społeczno-demograficzna sytuacja w Polsce będzie się niekorzystnie zmieniała w najbliższych latach w związku ze starzeniem się społeczeństwa, co znajdzie odbicie w wielu wskaźnikach zdrowotnych. Niewątpliwie korzystnym dla zdrowia populacji zjawiskiem jest zmniejszanie się zagrożenia ubóstwem i stosunkowo niska stopa bezrobocia. Jednak istotnym zagrożeniem dla zdrowia są cały czas powszechne, niekorzystne zachowania zdrowotne, jak również zbyt wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Wyniki ostatniego badania GBD 2019 (Global Burden of Disease Study) pokazały, że spośród modyfikowalnych czynników związanych z zachowaniami zdrowotnymi za utracone lata życia w zdrowiu Polaków odpowiada w największym stopniu palenie tytoniu, nadwaga i otyłość oraz wysokie ciśnienie tętnicze. Natomiast chorobami, które zabierają najwięcej zdrowia Polakom są: choroba niedokrwienna serca, rak płuc, ból dolnej partii pleców i udar mózgu. Wydawało się, że choroby zakaźne są w miarę opanowanym problem zdrowia ludności Polski, ale obecna pandemia COVID-19 w sposób zasadniczy zmienia ten obraz.

Zasoby dostępne w ochronie zdrowia w Polsce, ich organizacja, metody zarządzania, poziom i struktura finansowania oraz motywacja pracowników systemu nie są w stanie zapewnić wystarczającego poziomu spełniania nie tylko obecnych, ale, co gorsza, narastających potrzeb zdrowotnych społeczeństwa naszego kraju.

„Stoimy  przed, jak nigdy, naglącym wyzwaniem dla reformy systemu ochrony zdrowia oraz sfery zdrowia publicznego w Polsce. Rekomendowany i planowany do wdrożenia plan odbudowy zdrowotnej powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na stan zdrowia ludności” – apeluje Dyrektor NIZP PZH – PIB dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk. 

„Najsilniejszym imperatywem powinny być zdecydowane, dobrze przygotowane
 i długoterminowe, adekwatnie finansowane działania w sferze zdrowia publicznego. Ich celem powinno być zmniejszenie chorobowości w zakresie chorób cywilizacyjnych i zakaźnych oraz poprawa efektywności prewencji pierwotnej i wtórnej” – uzupełnia dr Bogdan Wojtyniak – prof. NIZP PZH      – PIB, pod którego kierownictwem opracowano raport o stanie zdrowotnym Polaków.

Według autorów diagnozy systemowej i rekomendacji planu obudowy zdrowotnej sformułowanych w Raporcie, podejmowane działania muszą, w pierwszym rzędzie, wpływać na zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Wymaga to na przykład zwiększenia corocznego wzrostu finansowania systemu ochrony zdrowia i przeznaczenia środków m.in. na wprowadzenie koordynacji opieki nad pacjentami; radykalne zwiększenie roli opieki ambulatoryjnej; radykalne i szybkie zwiększanie efektywności opieki leczniczej poprzez wdrażanie nowych technologii medycznych i informatycznych, czy zwiększenie dostępu do ochrony zdrowia grup upośledzonych społeczno-ekonomicznie.

Materiały powiązane:

ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PO WYDŁUŻONYM PRZESTOJU LUB OGRANICZONEJ EKSPLOATACJI, W RAMACH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAKAŻENIOM BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA
Skip to content