| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Asystent kierownika projektu (Junior expert) – w projekcie europejskim Joint Action „Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking, CraNE JA”

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19 stycznia 2023 r. o wolnym stanowisku Asystenta kierownika projektu (Junior expert) – w projekcie europejskim Joint Action „Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking, CraNE JA”

Poszukujemy osoby do pracy na część etatu w europejskim projekcie Joint Action CraNE i w projektach powiązanych, realizowanych w dziedzinie zdrowia publicznego w obszarze onkologii, z naciskiem na tematykę dotyczącą jakości w drugo – i trzeciorzędowej profilaktyce onkologicznej.

Praca realizowana m.in. z Partnerami i interesariuszami z obszaru organizacji i zarządzania jakością w  opiece onkologicznej z całej Europy.

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony do 30.09.2024 r.

I. Zakres zadań

 • Współpraca z Partnerami w ramach projektu CraNE JA
 • Wsparcie w koordynacji prac w Pakietach Roboczych
 • Prowadzenie korespondencji projektowej
 • Rozpowszechnianie informacji i realizacja zadań w ramach WP
 • Przygotowywanie raportów i treści wynikającej z zadań w projekcie
 • Zapewnienie komunikacji z innymi współpracującymi projektami
 • Realizacja zadań NIZP PZH – PIB zdefiniowanych w projektach
 • Zarządzanie kalendarzem projektu i terminowość przygotowania kamieni milowych i produktów wynikających z umów projektowych
 • Wsparcie w przygotowywanie publikacji naukowych i popularyzacja treści planów i wyników projektowych

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe z zakresu zdrowia publicznego, biologii, medycyny, socjologii ekonomii lub zarządzania
 • Doświadczenie w pracy z administracją: firmową, medyczną lub rządową
 • Język angielski na poziomie zaawansowanych (co najmniej poziom B2 )

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych lub pracy w zespole międzynarodowym
 • Skrupulatność i świetna organizacja czasu pracy
 • Terminowość

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc (pracy jeżeli są).
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 21.02.2023 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystenta  kierownika projektu”.                                

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content