| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny ekspert ds. onkologii (senior) w projekcie europejskim „SOLACE Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe”

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego  z dnia 20.03.2023 r. o  wolnym stanowisku głównego eksperta ds. onkologii (senior expert)  – w projekcie europejskim „SOLACE Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe”

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (minimum 10 miesięcy).

Poszukujemy osoby z doświadczeniem do pracy w europejskim projekcie „Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe” SOLACE realizowanym w dziedzinie zdrowia publicznego w obszarze onkologii, z naciskiem na tematykę dotyczącą jakości w drugo – i trzeciorzędowej profilaktyce onkologicznej. Zadania obejmują współpracę, m.in. z pozostałymi Partnerami i interesariuszami z obszaru organizacji i zarządzania jakością w  opiece onkologicznej z całej Europy.

I. Zakres zadań

 • Współpraca z Partnerami w ramach projektu SOLACE;
 • Nawiązanie współpracy z Partnerami z innych projektów krajowych i europejskich w celu zapewnienia synergii w podnoszeniu jakości w opiece onkologicznej;
 • Realizacja zadań NIZP PZH – PIB zdefiniowanych w projekcie, w tym badaniu Pilotażowym;
 • Przygotowywanie zaplanowanych kamieni milowych i produktów wynikających z umowy;
 • Przygotowywanie publikacji naukowych i popularyzacja treści planów i wyników projektowych.

II. Wymagania konieczne

 • Tytuł zawodowy lekarza;
 • Specjalizacja lekarska w dziedzinie onkologii klinicznej;
 • Tytuł naukowy profesora nauk medycznych;
 • Doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołem;
 • Znaczny dorobek naukowy w zakresie onkologii klinicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, w tym w obszarze onkologii klinicznej.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Potwierdzenie dorobku naukowego;
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata  z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

IV. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę, na czas określony (10 miesięcy)
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Świadczenia socjalne.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 03.04.2023 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego eksperta ds. onkologii (Senior Expert) w projekcie europejskim SOLACE”

VI. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IX. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content