| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny specjalista ds. IT

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 03.01.2023 r. o wolnym stanowisku głównego/starszego specjalisty ds. IT 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat 

I. Zakres zadań

 • udział w projektach IT w zakresie infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej
 • zarządzanie, utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej
 • zarządzanie, utrzymanie i rozwój infrastruktury firewall, antyspam
 • zarządzanie, utrzymanie ciągłości działania systemów infrastruktury serwerowej (w tym: środowiska macierzy dyskowych, platform serwerowych, serwerów fizycznych, środowiska FC, wirtualizacji)
 • zarządzanie, utrzymanie i rozwój infrastruktury kopii zapasowych
 • zarządzanie rozwiązaniem klasy WAF i loadbalancingiem
 • dbanie o bezpieczeństwo sieci
 • diagnoza, obsługa i usuwanie awarii występujących w infrastrukturze sieciowej i serwerowej
 • zarządzanie infrastrukturą MS Active Directory

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych (preferowane: informatyka);
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem infrastrukturą IT;
 • biegłość w obszarze zarządzania firewallami Fortinet (Fortigate, FortiWeb, FortiMail)
 • znajomość rozwiązań NAC
 • znajomość systemów bezpieczeństwa sieciowego
 • znajomość modelu ISO/OSI, protokołu TCP/IP, LAN Switching, IP, Routing, QoS, VPN, Telefonii IP i sieci bezprzewodowych
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań Veeam, VMWare
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w tym MS Windows Datacenter 2016-2022, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, GPO, DFS
 • bardzo dobra znajomość środowiska Linux
 • Znajomości norm ISO/IEC 27001,
 • doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu bezpiecznej infrastruktury IT;

III. Dodatkowym atutem będą

 • Znajomość SQL Server
 • Znajomość systemów budowanych w oparciu o OpenSource tj. Linux, Tomcat, Apache, Java
 • Doświadczenie w utrzymaniu infrastruktury sprzętowej wiodących producentów (DELL, HP)
 • Język angielski poziom średnio zaawansowany

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 03.02.2023 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego/Starszego Specjalisty ds. IT”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content