| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Kierownik Laboratorium Zakładu Wirusologii

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 08.12.2021 r. o wolnym stanowisku Kierownika  Laboratorium  Zakładu Wirusologii

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań:

 • Autoryzacja sprawozdań z badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej;
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wykonywanych badań diagnostycznych;
 • Kierowanie Laboratorium Zakładu Wirusologii, w tym Laboratorium COVID ;
 • Nadzorowanie diagnostycznych badań wirusologicznych zgodnie z Systemem Jakości NIZP PZH – PIB oraz wymaganiami normy PN –EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Odpowiadanie merytoryczne za obszar techniczny Laboratorium (w tym nadzór nad wyposażeniem, warunki środowiskowe, monitorowanie ważności wyników);
 • Kierowanie zespołem pracowników Laboratorium;
 • Wykonywanie/nadzorowanie badań z zakresu diagnostyki molekularnej oraz serologicznej;
 • Udział w innych zadaniach/ badaniach prowadzonych przez Zakład Wirusologii;
 • Terminowe sporządzanie raportów i sprawozdań na użytek pracodawcy i dla instytucji zewnętrznych.

II. Wymagania konieczne

 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 • specjalizacja zgodna z kierunkiem Laboratorium: mikrobiologii medycznej; mikrobiologii; lub spośród wymienionych: laboratoryjnej diagnostyki medycznej; laboratoryjnej genetyki medycznej; immunologii, laboratoryjnej immunologii medycznej; albo specjalizację lekarską z dziedziny diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia lekarska;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym;
 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych lub pokrewnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • znajomość języka angielskiego;
 • dokładność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

III. Dodatkowym atutem będą

 • doświadczenie w biologii molekularnej (real-time PCR);
 • doświadczenie w pracy  w medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym na stanowisku Kierownika Pracowni;
 • doświadczenie w walidacji metod diagnostyki zakażeń wirusowych;
 • doświadczenie w publikacji wyników badań w czasopismach naukowych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę na pełen etat lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do  15.12.2021 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika laboratorium do badań w kierunku SARS-CoV-2 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content