| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Młodszy specjalista w Dziale Zamówień Publicznych NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 17.08.2022 r. o wolnym stanowisku młodszego specjalisty w  DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP PZH-PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • Wsparcie w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi NIZP-PZH
 • samodzielne przygotowywanie i realizacja zapytań ofertowych i rozeznań rynku oraz samodzielna realizacja zamówień publicznych ;
 • Koordynowanie i wykonywanie czynności związanych z zawarciem umowy z wyłonionym wykonawcą zamówienia publicznego;
 • Weryfikacja i rejestrowanie wniosków zakupowych;
 • Weryfikacja i opiniowanie faktur pod kątem trybu udzielonego zamówienia;
 • Wsparcie przy pracach administracyjnych Działu Zamówień Publicznych;

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie:  ukończone studia I stopnia (licencjat lub wyżej),
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy lub obsłudze prawnej w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do ustawy;
 • Samodzielność;
 • Obsługa komputera /środowisko MS Office/;
 • Dokładność i skrupulatność;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;

III.      Dodatkowym atutem będą

 • Ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub administracja;
 • Doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych z obszaru działalności medycznej, laboratoryjnej lub naukowej,
 • Kursy/szkolenia dot. Zamówień publicznych;

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Współpracę w doświadczonym zespole ze wsparciem radców prawnych,
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy,
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 16.09.2022 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko młodszego specjalisty do Działu Zamówień Publicznych”.

VII.       Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami.

VIII.     Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content