| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Pracownik ds. technicznych w Dziale Administracyjnym w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 01.06.2022 r. o wolnym stanowisku Pracownika ds. technicznych w Dziale Administracyjnym w NIZP PZH – PIB

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. 

I. Zakres zadań

 • Wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynkach NIZP PZH – PIB oraz na terenie przyległym
 • Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach przyległych
 • Pielęgnacja terenów zielonych
 • Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy
 • Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektów
 • Drobne prace naprawcze
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych
 • Przenoszenie ładunków pomiędzy budynkami
 • Przenoszenie mebli
 • Montaż/demontaż mebli
 • Dozór nad pracami wykonywanymi przez Firmy zewnętrzne

II. Wymagania konieczne

 • Brak przeciwskazań do prac fizycznych w tym przenoszenia ładunków
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości (pow. 3 m)
 • Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami

III. Dodatkowym atutem będą

 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Umiejętność spawania elektrycznego

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV)
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Świadczenia socjalne

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Dziale Kadr Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego  PZH – Państwowego  Instytutu Badawczego ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa w godzinach od 800 do 1600 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 15 czerwca 2022 roku; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pracownika ds. technicznych w Dziale Administracyjnym
w NIZP PZH – PIB
. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content