| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista, starszy/główny specjalista ds. rozliczania projektów w Biurze Projektów NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z dnia 16.10.2023 r. o wolnym stanowisku specjalisty, starszego/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów w Biurze Projektów NIZP PZH – PIB 

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa – praca stacjonarna. 

I. Zakres zadań

 • Przygotowywanie, we współpracy z kierownikami projektów, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektów, grantów, umów.
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i wniosków finansowych, na potrzeby instytucji finansujących, we współpracy z komórkami merytorycznymi.
 • Weryfikacja wydatków pod względem kwalifikowalności na etapie wnioskowania i realizacji, monitorowanie wykonania budżetu projektu.
 • Koordynacja i dokonywanie rozliczeń projektów, grantów, umów, zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.
 • Współpraca przy tworzeniu rocznego planu finansowego oraz Długoterminowej Prognozy Finansowej w zakresie projektów, grantów, umów.
 • Współpraca w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych do wskazanych konkursów.
 • Współudział w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów.
 • Współudział w koordynacji realizowanych projektów.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z Instytucjami finansującymi, partnerami i organizacjami współpracującymi.
 • Aktywne wsparcie jednostek merytorycznych w realizacji zadań projektowych.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Rozumienie zasad funkcjonowania funduszy europejskich i krajowych, znajomość zasad rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie).
 • Bardzo dobra organizacja pracy, nastawienie na realizację powierzonych zadań, działanie pod presją czasu.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność obsługiwania  urządzeń biurowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Dotrzymywanie terminów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności.
 • Dokładność, umiejętność analitycznego myślenia i formułowania przejrzystych wniosków.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, otwartość, pewność siebie, łatwość nawiązywania relacji.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub administracji.
 • Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych lub/i instytucie badawczym.
 • Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń projektów z obszaru badawczo rozwojowego.
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz zamówień publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 15.11.2023 r.

z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko specjalisty, starszego/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów w Biurze Projektów NIZP PZH – PIB”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content