| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista/starszy specjalista ds. księgowości w Dziale Księgowości NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 24.07.2023 r. o  naborze na wolne stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. księgowości w Dziale Księgowości NIZP PZH – PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.
Liczba miejsc pracy – 1 

I. Zakres zadań

 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym, w tym zgodności z zawartymi umowami, zamówieniami;
 • Kontrola prawidłowego opisu merytorycznego faktur i innych dokumentów księgowych;
 • Wystawianie not korygujących do faktur oraz not księgowych m.in. z tytułu naliczenia kar umownych;
 • Weryfikacja i rozliczanie zaliczek pracowniczych oraz delegacji krajowych i zagranicznych;
 • Prowadzenie obsługi kasowej i bankowej jednostki;
 • Prowadzenie ewidencji obiegu faktur;
 • Prowadzenie ewidencji umów;
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości lub na podobnym stanowisku pracy;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność obsługiwania  urządzeń biurowych;
 • Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy;
 • Dokładność, umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania przejrzystych wniosków,
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomia;
 • Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Znajomość zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;  

 • Znajomość systemu finansowo-księgowego enova365;
 • Znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD);
 • Znajomość systemu bankowości elektronicznej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 07.08.2023 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. księgowości”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu rekrutacji przed terminem określonym w pkt. VI w przypadku wyboru kandydata do zatrudnienia przed upływem tego terminu.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content