| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Stanowisko inżynieryjno – techniczne w Pracowni Diagnostyki Bakteriologicznej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 08.11.2021 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Pracowni Diagnostyki Bakteriologicznej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych w NIZP PZH – PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • Wykonywanie bakteriologicznych badań diagnostycznych z użyciem technik klasycznych i molekularnych zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;
 • Wykonywanie sprawdzeń urządzeń pomiarowych i pomocniczych oraz analiza uzyskiwanych danych;
 • Uczestnictwo w badaniach naukowych;
 • Uczestnictwo w działalności szkoleniowej;
 • Uczestnictwo w realizowanych projektach.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe na kierunku analityka medyczna, mikrobiologia, biologia lub biotechnologia (tytuł magistra);
 • Predyspozycje do pracy laboratoryjnej z zakresu mikrobiologii;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, w szczególności sprawne posługiwanie się programem MS Excel;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność i sumienność w pracy;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym;
 • Umiejętność posługiwania się międzynarodowymi bazami danych genetycznych;
 • Znajomość i umiejętność obsługiwania podstawowych programów bioinformatycznych;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium z systemem zarządzania wg normy
  PN-EN ISO/IEC 17025;
 • Posiadanie potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym;
 • Tytuł diagnosty laboratoryjnego i czynne prawo wykonywania zawodu.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas realizacji projektu do 2025 r. z możliwością przedłużenia.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 15.11.2021 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inżynieryjno – techniczne w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych – Pracownia Diagnostyki Bakteriologicznej w NIZP PZH – PIB”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko inżynieryjno – techniczne jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata. 

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda a udział w rekrutacji

Skip to content