| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 01.10.2019 r. o wolnym stanowisku Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

z dnia 01.10.2019 r. o wolnym stanowisku

Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych

w ramach zadania 1

w projekcie „ProfiBaza– Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia
w Polsce”.

Etat: 0,3 etatu.  

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 • uczestniczenie w projektowaniu rozwiązań hurtowni danych, opisywanie, dokumentowanie
  i wspieranie procesów biznesowych;
 • uczestniczenie w zakresie swojej specjalizacji w opracowaniu koncepcji przetwarzania (w tym gromadzenia) danych oraz organizowanie, przygotowywanie, analizowanie, opracowanie modeli prezentacji danych;
 • uczestniczenie w opracowaniu formularza cyfrowego/aplikacji służącej gromadzeniu danych będących w posiadaniu NIZP-PZH oraz gromadzonych w trakcie realizacji projektu, a także odpowiadanie w swoim zakresie merytorycznym za opracowanie słowników, metadanych, definicji itp.,
 • uczestniczenie w opracowaniu koncepcji przetwarzania (w tym gromadzenia) danych oraz modelu ich prezentacji,
 • uczestniczenie w opracowaniu wstępnej koncepcji oraz tworzeniu szczegółowego modelu wizualizacji danych,
 • uczestniczenie w testowaniu i doskonaleniu szczegółowego modelu wizualizacji danych,
 • uczestniczenie w projektowaniu modeli raportów generowanych w oparciu o gromadzone dane,
 • współpraca w przygotowaniu pytań oraz programów konsultacji z interesariuszami,
 • uczestniczenie w przygotowaniu publikacji naukowych tematycznie związanych z projektem,
 1. Wymagania konieczne
 • stopień lub tytuł naukowy w zakresie nauk o zdrowiu lub z dziedzin pokrewnych,
 • wiedza i umiejętności z zakresu analizy danych dotyczących interwencji zdrowia publicznego, w szczególności działań podejmowanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procesów sprawozdawczych w tym obszarze,
 • umiejętności analityczne niezbędne do przetwarzania i segregowania danych, 
 • biegłe posługiwanie się Pakietem Microsoft Office: Word, Excel, Power Point,
 • znajomość technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań,
 • wysoka kultura osobista i przestrzeganie zasad etyki pracy.
 1. Dodatkowym atutem będą
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w projektach,
 • rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, zaangażowanie.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych  w ramach zadania  1, ogłoszonego 01.10.2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 06.10.2019 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania  1.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych
w ramach zadania  1
 jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
(ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content