| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO EKSPERTA ds. zdrowia migrantów w krajach Unii Europejskiej

DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO EKSPERTA ds. zdrowia migrantów w krajach Unii Europejskiej w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

I. Przedmiotem konkursu jest stanowisko eksperta ds. zdrowia migrantów w krajach Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014-2020); Healthy GateWays – Joint Action on preparedness and action at points of entry (air, maritime and ground crossing)”.

II. Do zadań kandydata będzie należało:

• Analiza aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zdrowia migrantów w aspekcie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia publicznego i związanej z lądowymi przejściami granicznymi.
• Analiza sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych działań w krajach Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego migrantów na przestrzeni ostatnich lat.
• Przygotowanie raportu w języku angielskim, opisującego rezultaty przeprowadzonych ww. analiz (pkt.1, pkt.2)
• Udział przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych do wykorzystania podczas szkoleń i ćwiczeń realizowanych podczas projektu Healthy GateWays.
• Udział w międzynarodowych spotkaniach lub konferencjach.
• Gotowość do podjęcia dodatkowych zadań wynikających z realizacji projektu w ramach wiedzy eksperckiej kandydata.

III. Warunki, jakie kandydat powinien spełniać:

• wykształcenie wyższe w zakresie: medycyny / zdrowia publicznego / biologii / lub pokrewnych;
• podstawowa znajomość epidemiologii chorób zakaźnych;
• podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005);
• podstawowa znajomość prawa krajowego/ UE/ międzynarodowego w zakresie prawa migracyjnego;
• znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
• znajomość pakietu MS Office.

IV. Dodatkowo preferowane:

• minimum 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się zdrowiem publicznym;
• odbyty staż lub praca w dziedzinie epidemiologii stosowanej lub terenowej w kontekście międzynarodowym;
• zainteresowanie aktualnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia publicznego;
• umiejętność analizy i syntezy informacji;
• dyspozycyjność;
• umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;
• umiejętność pracy w grupie;
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych.

V. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

• życiorys np. wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home);
• list motywacyjny;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
• oświadczenie o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji”.

VI. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać lub dostarczyć w zaklejonej kopercie na adres:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, pok. 218C
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko EKSPERTA ds. zdrowia migrantów w krajach Unii Europejskiej”

Ilość stanowisk – 1

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 28.12.2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP-PZH w dniu: 31.12.2018 r.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjacji szczegółowych warunków zatrudnienia z wybranymi w ramach postępowania konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP-PZH.

VII. Zatrudnienie odbędzie się na podstawie umowy o pracę na 1 etat na okres 2 miesięcy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w NIZP-PZH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa,
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Ludwiniak, e-mail: iod@pzh.gov.pl, tel.: 22 542 13 89,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym w art. 221 ust. 1 K.p.,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ogłoszenie do pobrania

 

Skip to content