| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Idea udostępniania danych publicznych

Dane publiczne to zbiory informacji znajdujące się w zasobach administracji publicznej, które nie zostały przetworzone do postaci raportów, wykresów itp. oraz nie został im nadany kontekst lub interpretacja. Obszary danych, które są udostępniane przez urzędy to przykładowo: informacje o dochodach, wydatkach, edukacji, mieszkalnictwie, atrakcjach turystycznych, pozwoleniach na budowę, hotelach, systemach wodnych, portach lotniczych, stacjach benzynowych i wielu innych. Udostępnianie danych publicznych wpływa na poprawę wymiany wiedzy i informacji pomiędzy jednostkami administracji oraz w kontaktach z klientami.

Aktywność obywatelska

Proces otwierania danych w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie instytucji publicznych i ułatwia wykonywanie obowiązków zawodowych przedstawicieli administracji publicznej. Udostępnienie danych to korzyść bezpośrednio dla samej administracji publicznej. Usprawniony jest przepływ informacji pomiędzy jednostkami administracji, wymiana wiedzy oraz kontakt z obywatelami. Podmioty publiczne mogą korzystać z danych do stworzenia innowacyjnych projektów, polityk (w tym zdrowotnych), projektów aktów prawnych czy dokumentów strategicznych. Dodatkowo otwieranie danych zwiększa zaangażowania obywateli w sprawy publiczne. Dostęp do danych dostarcza wiedzy o lokalnych i ogólnokrajowych problemach i zjawiskach, np. ekologicznych, społecznych a także o działaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dzięki temu kreuje się środowisko przejrzystego dostępu do prawa. Dzięki projektowi ProfiBaza możliwe będzie uzyskanie informacji m.in. o dostępnych programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych w regionie zamieszkania.

Gospodarczy potencjał otwartych zasobów danych

Otwarte dane to również budowanie środowiska innowacyjnego. Otwarte dane to przydatne narzędzie dla start-upów, rozwoju biznesu oraz rozwijania rynku pracy. Według danych Komisji Europejskiej rynek usług i produktów wykorzystujących otwarte dane ma wzrosnąć do wartości 75,7 mld EUR w 2020 r. W Polsce jedne z najbardziej popularnych serwisów zawierają informacje dotyczące partnerów biznesowych i prezentują rozkład jazdy. Za granicą powstają serwisy wspierające pracę straży pożarnej czy serwisy zawierające dane z obszaru rynku pracy. Nie bez znaczenia jest również ułatwienie rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. Otwieranie danych to proces będący elementem realizacji strategii państwa w zakresie m.in. rozwiązywania problemów na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Publikowane dane należą do kategorii takich jak: bezpieczeństwo, zdrowie, oświata, sport, gospodarka. Różnorodność udostępniania danych oraz możliwości szerokiego ich wykorzystania przez administrację publiczną mają na celu m.in. poprawę jej efektywności. Aby działania prowadzone przez państwo były skuteczne, muszą być zderzane z faktami na każdym etapie: od planowania przez monitorowanie po ewaluację. „Otwarty dostęp do danych zwiększa transparentność działań administracji publicznej i umożliwia zaangażowanie się środowisk naukowych, pozarządowych, eksperckich we współpracę przy rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych i kształtowaniu polityk publicznych”.

Na podstawie:

1. Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk: https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2018/11/22/otwieranie-danych-podrecznik-dobrych-praktyk.pdf

Skip to content