| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informatyzacja w ochronie zdrowia

Informatyzacja w ochronie zdrowia

Od kilkunastu lat cyfryzacja i nowe technologie coraz silniej wpływają na każdy aspekt naszej działalności, zwłaszcza tej bliskiej człowiekowi, jak ochrona zdrowia. ProfiBaza jest tego najlepszym przykładem, tworzy system umożliwiający udostępnienie zasobów informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne podmioty sektora publicznego. W polskiej ochronie zdrowia działają współcześnie e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, a także rozwija się prężnie telemedycyna.

Krajowe działania na rzecz e-Zdrowia

Niewątpliwym przełomem w rozwoju cyfrowych systemów ochrony zdrowia jest „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia” z 19 lipca 2019 r. Jest to zbiór zmian służących przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ustawa wprowadziła zapisy umożliwiające wytworzenie funkcjonalności systemów informatycznych ułatwiających funkcjonowanie pacjentom, takich jak elektroniczna deklaracja POZ, elektroniczny wniosek o kartę EKUZ, rejestracja w placówce z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, wyrażanie zgód na dostęp do swoich danych medycznych. Większość z tych funkcjonalności ma być dostępna poprzez aplikację Internetowe Konto Pacjenta nadal rozwijaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna pozwala gromadzić wszystkie niezbędne informacje na temat choroby pacjenta, jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Elektroniczną Dokumentację Medyczną stanowi informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala. Jest to również informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, a także karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Jej tworzenie odbywa się według ściśle określonych reguł zawartych w Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA. Dokument ten m.in. przewiduje, że w obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej będą obowiązywały dwa typy dokumentów: przetwarzane na platformie P1 oraz te, które będą na niej jedynie indeksowane. Do pierwszej grupy będą należeć e-recepta, e-skierowanie i e-zlecenie. Do drugiej: konsultacja lekarska, karta informacyjna leczenia szpitalnego, sprawozdanie z badania laboratoryjnego, opis badania diagnostycznego, karta odmowy izby przyjęć, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej czy protokół operacyjny.

Korzyści dla pacjenta

Najważniejszym celem informatyzacji w ochronie zdrowia jest skrócenie czasu wypełniania dokumentacji oraz umożliwienie koordynowania opieki nad pacjentem, co jest dla wszystkich bardzo korzystne. Cyfryzacja sprawia, że możliwe jest błyskawiczne wystawianie recept oraz uzupełnianie zaleceń dla pacjenta. Nasze dane medyczne są dostępne i przejrzyste, co zmniejsza ryzyko powstania błędu informacyjnego. Dodatkowo mamy dostęp do wszelkich udogodnień, jak elektroniczne zwolnienia lekarskie (eZLA), e-skierowania oraz e-recepty. A te dają znacząco ograniczają ryzyko wydania nieprawidłowego leku. Dawkowanie przepisanych preparatów jest jasne i czytelne dla pacjenta, a leki wystawione na jednej e-recepcie można kupić w różnych aptekach.

 

Grafika źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Źródła:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informatyzacja-w-ochronie-zdrowia 
https://www.prawo.pl/zdrowie/ustawa-o-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-ma-byc-gotowa-w,373379.html

Rozporządzenia z dnia 08 maja 2018 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941)

Skip to content