| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego – Raport Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

Aktywność fizyczna kluczowa dla stanu zdrowia

Autorzy Raportu przedstawiają aktualną sytuację zdrowotną i wskazują na najważniejsze zagrożenia dla zdrowia społeczeństwa polskiego wynikające w znacznej mierze z wysokiego poziomu znanych od dziesięcioleci czynników ryzyka oraz niedostatecznej społecznej akceptacji zasad profilaktyki i zaleceń prozdrowotnych. W tym kontekście akcentują kluczowe znaczenie aktywności fizycznej jako czynnika determinującego stan zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym także najstarszej populacji kobiet i mężczyzn. 

Autorzy Raportu szczegółowo analizują poziom aktywności fizycznej różnych grup społeczeństwa polskiego, także na tle innych krajów europejskich, zwracają uwagę na niedoskonałości metodologiczne i obiektywne trudności w ocenie poziomu aktywności fizycznej.

Działania promujące aktywność fizyczną w Polsce

W kontekście niedostatecznego poziomu aktywności fizycznej ponad 50% społeczeństwa polskiego przyjrzano się uważnie międzynarodowym rekomendacjom ukierunkowanym m.in. na upowszechnienie wiedzy o zalecanej dawce wysiłku fizycznego dla różnych grup społeczeństwa, a także interwencjom z zakresu zdrowia publicznego wspierającym aktywność fizyczną. Wiele miejsca w Raporcie KZP PAN poświęcono działaniom na rzecz upowszechnienia aktywności fizycznej w naszym kraju, zwracając uwagę nie tylko na działania w skali ogólnopolskiej, ale i lokalnej. 

Kolejne rozdziały poświęcone są dotychczasowym działaniom adresowanym do dzieci i młodzieży w Polsce, zadaniom dla przedszkoli i szkół we wspieraniu aktywności fizycznej swych podopiecznych oraz niezwykle istotnej roli nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji programów zdrowotnych. Promocja aktywności fizycznej w zakładach pracy w Polsce oraz zapobieganie skutkom siedzącego trybu życia to kolejny ważny obszar zainteresowania autorów Raportu, podobnie jak psychospołeczne uwarunkowania aktywności fizycznej. 

Aktywność fizyczna osób chorych

Uważamy, co oczywiste, że problem niedostatecznej aktywności fizycznej dotyczy nie tylko osób zdrowych, lecz także bardzo licznej populacji osób chorych, w tym szczególnie licznej populacji pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz chorobami nowotworowymi. Stąd w naszym opracowaniu wiele miejsca poświecono problematyce aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej i wtórnej oraz w kompleksowej rehabilitacji pacjentów kardiologicznych oraz w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych.

Prezentacja różnych form aktywności fizycznej

Autorzy Raportu odwołują się również do własnych bogatych doświadczeń i obserwacji. Dlatego w monografii znalazło się miejsce do prezentacji różnych form aktywności fizycznej, w tym bardzo popularnego sportu jakim jest Nordic walking. W monitorowaniu poziomu aktywności fizycznej populacji, kontroli poziomu indywidualnej AF oraz w kształtowaniu motywacji do regularnych ćwiczeń fizycznych coraz większą rolę odgrywają nowości technologiczne. Aplikacje na smartfony, specjalne zegarki, opaski sportowe i inne urządzenia, coraz bardziej popularne i lubiane zwłaszcza przez młodszych użytkowników lub niektóre gry komputerowe mogą okazać się już teraz i w najbliższej przyszłości wielce sprzyjające w promocji korzystnej dla zdrowia AF.

Znaczenie aktywności dla redukcji chorób

Wszystkim tym, którzy traktują wychowanie fizyczne i powszechną aktywność fizyczną z pewnym dystansem czy wręcz lekceważeniem dedykujemy dwa rozdziały zamykające monografię. Autorzy tych opracowań wskazują na znaczenie aktywności fizycznej dla redukcji chorobowości, umieralności i możliwości przedłużenia długości życia Polaków, a także udowadniają jak znaczące korzyści społeczne i ekonomiczne można uzyskać dzięki większej aktywności fizycznej społeczeństwa.

Skip to content