| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych wraz z rekomendacjami – raport końcowy

Projekt jest przykładem analizy danych typu big data, a zarazem analizy real world data (RWD), obejmującej zbiór wyników badań laboratoryjnych. Dane poddane analizie cechują się nieznaną reprezentatywnością w populacji Polski, są różnorodne, w pewnym stopniu nieuporządkowane, a ponadto nie posiadają jednolitych norm zapisu (standaryzacji) wyników badań.

Założeniem przeprowadzonego badania było zapoczątkowanie nowego obszaru badań w zakresie epidemiologii, zdrowia publicznego oraz (w niektórych wypadkach) medycyny klinicznej. Osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu prac badawczych ma stwarzać możliwość uzyskania niespotykanego w badaniach rejestrowych poziomu precyzji w zakresie wybranych parametrów klinicznych, wyznaczonych na poziomie wyniku badania laboratoryjnego.

Tym samym analizy te mogą prowadzić do opracowania szczegółowej strategii w dziedzinie promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki lub leczenia schorzeń. Stopień reprezentatywności badanej populacji (próby) w populacji kraju nie jest znany, ponieważ badania laboratoryjne zlecane są przede wszystkim w związku ze stanem klinicznym pacjenta, w różnym trybie, przez lekarzy stosujących różne kryteria. Nieznany jest również szczegółowy profil zdrowotny badanych pacjentów.

W związku z tym zaistniała konieczność określania cech badanej populacji wyłącznie na podstawie samych wyników badań laboratoryjnych. Pewną pomoc stanowiło porównanie wyników analizowanych danych z wynikami badań epidemiologicznych o reprezentatywnym doborze próby. Interesujące obserwacje były możliwe przez zbadanie związku (korelacji) między różnymi wynikami badań, a także przez obserwację naturalnej historii badań, zgodnie z tzw. analizą longitudinalną (wzdłużną).

Spodziewanym efektem prac badawczych była odpowiedź na następujące pytania:
1) Jaka jest reprezentatywność populacji objętej badaniami (próby) w populacji
kraju, w odniesieniu do uwzględnionych dziedzin medycyny?
2) Jaka jest częstość zlecania (i wykonywania) badań określonego rodzaju
w badanej próbie (pattern of care)?
3) W jakim kierunku, i w jakim stopniu (tempie, skali) ulegały zmianie wyniki
wybranego parametru laboratoryjnego?
4) Które z badań oraz ich wyników świadczą o występowaniu określonego
schorzenia wśród pacjentów?

Zapraszamy do lektury

Skip to content