| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 01.07.2021r. o wolnym stanowisku pracownika Sekretariatu w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji produktów leczniczych przyjmowanych do Zakładu Badania Surowic i Szczepionek
 • Współpraca z klientem (zleceniodawcą),
 • Przyjmowanie i ocena dokumentacji oraz przydatności próbek do badań,
 • Sporządzanie sprawozdań z badań i certyfikatów zwolnienia produktów leczniczych,
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych związanych z działalnością Zakładu i realizacją umów,
 • Przyjmowanie i ekspedycja korespondencji związanej z rutynową działalnością Zakładu,
 • Sporządzanie zestawień do wystawiania faktur,
 • Praca zgodna z zasadami systemu zarządzania,
 • Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu systemu zarządzania,
 • Uczestniczenie w działaniach korygujących, zapobiegawczych oraz audytach,
 • Informowanie Kierownika Laboratorium, kierowników pracowni i pozostałych pracowników o przybyciu interesanta,
 • Wykonywanie poleceń Kierownika Pracowni, Kierownika Laboratorium i Kierownika Zakładu.
 • Stała współpraca z innymi Działami/Zakładami NIZP-PZH.

Wymagania konieczne

 • Obsługa komputera, znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 • Komunikatywność,
 • Systematyczność, skrupulatność, solidność,
 • Podzielność uwagi i dobra organizacja pracy
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Dodatkowym atutem będą

 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Znajomość systemu zarządzania jakością zgodnie z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV),
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy,
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

W ramach zatrudnienia oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Świadczenia socjalne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 15.08.2021 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika Sekretariatu Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH”.

Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Skip to content