| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 24.06.2021r. o wolnym stanowisku Młodszego Specjalisty/Specjalisty ds. zarządzania projektami w Biurze Projektów

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 
Liczba miejsc pracy:  2.

Zakres zadań

 • Monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich, w tym analiza i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez Instytut.
 • Poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami przy tworzonych projektach, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych i projektów / grantów badawczych.
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych do wskazanych konkursów, w tym współpraca z odpowiednimi działami przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów.
 • Współudział w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów.
 • Prowadzenie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami ich rozliczania, w tym bieżący monitoring postępu rzeczowo-finansowego, kontrola osiąganych wskaźników, przygotowywanie sprawozdań i raportów.
 • Koordynacja realizowanych projektów, w tym m.in. weryfikacja zakresu realizowanych projektów, monitoring budżetów realizowanych projektów, kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji projektowej, współpraca z działami merytorycznymi w trakcie realizacji projektów.

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Rozumienie założeń funduszy europejskich i krajowych, podstawowa znajomość zasad konstruowania i realizacji projektów oraz dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie).
 • Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność zarządzania czasem i samodzielnego organizowania pracy własnej.

Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 05.07. 2021 r. z dopiskiemMłodszego specjalisty / Specjalisty ds. zarządzania projektami w Biurze Projektów NIZP-PZH”.

Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 1. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Skip to content