| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt POWR.05.01.00-00-0003/20 pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”.

Projekt POWR.05.01.00-00-0003/20 pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu polityki zdrowotnej jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne wśród 17 000 osób zakwalifikowanych do programu z populacji w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca 2023 r.

Opis Projektu: Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym obejmującym województwa: mazowieckie i łódzkie przewiduje prowadzenie działań związanych z edukacją zdrowotną, badaniami przesiewowymi oraz kwalifikacją  pacjentów do leczenia. W ramach programu realizowane będą kierowane do społeczeństwa działania informacyjno-edukacyjne przyczyniające się do poprawy poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy z Lyme Podczas realizacji programu zostaną przeprowadzone działania obejmujące:

  1. Akcję informacyjną w mediach konwencjonalnych (TV, radio, prasa)
  2. Lokalną akcję informacyjną o programie w prasie lokalnej i w formie ogłoszeń;
  3. Akcję informacyjną o chorobach odkleszczowych i programie profilaktyki w Internecie i mediach społecznościowych;
  4. Edukację lekarzy POZ i pielęgniarek (wykonawców programu) w zakresie epidemiologii chorób odkleszczowych i sposobu realizacji programu.

Projekt zakłada przede wszystkim rekrutację wykonawców programu ośrodków POZ i/lub AOS, wybór laboratoriów  diagnostycznych zdolnych do przeprowadzenia badań testami ELISA oraz Western-blot, zapewnienie logistyki transportu próbek do badań laboratoryjnych, zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjentom, u których w trakcie realizacji programu stwierdzono boreliozę z Lyme oraz utrzymywanie kontaktu z innymi regionalnymi operatorami programu za pośrednictwem Rady Monitorowania.

Dodatkowo realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób odkleszczowych, poprawy dostępności diagnostyki, a także zwiększenia liczby rozpoznań choroby we wczesnym stadium.

Okres realizacji 2020-2023

Wartość projektu: 1 539 633,30 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 297 602,94 zł

Strona internetowa www.odkleszczowe.pzh.gov.pl

Skip to content