| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

Projekt nr/akronimPOPC.02.03.01-00-0015/17-00/ ProfiBaza

Planowany okres realizacji projektu
01.03.2018 – 29.05.2021

Realizacja
Narodowy instytut zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-epidemiologicznymi, Agencją Oceny Technologii i Taryfikacji.

Kierownik projektu
Robert Orłowski

Cel główny Projektu
Udostępnienie do ponownego wykorzystania w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne podmioty zasobów ISP dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację zbiorów cyfrowych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, przy jednoczesnym zwiększeniu informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów ISP poprzez szeroką promocję wśród odbiorców.

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu zostanie udostępniony system informatyczny, za pomocą którego będą udostępniane dane z zakresu:

• wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
• programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ocenianych przez AOTMiT
• działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz wyników jego realizacji,
• sytuacji zdrowotnej ludności Polski

W wyniku prac digitalizacyjnych zostanie zbudowane cyfrowe repozytorium danych historycznych (począwszy od 2006 roku) oraz zostaną uruchomione narzędzia służące gromadzeniu bezpośrednio w systemie danych przez podmioty zobowiązane do regularnej sprawozdawczości (w tym m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i stacje sanitarno-epidemiologiczne z całego kraju). Dzięki temu użytkownicy uzyskają dostęp do bogatych i aktualnych zasobów systematycznie zasilanych bezpośrednio po udostępnieniu zasobów za pomocą portalu pełniącego rolę okna dostępowego.

Poprzez portal możliwe będzie korzystanie z intuicyjnych narzędzi do wstępnej analizy danych on-line. W zależności od posiadanych kompetencji, potencjalny odbiorca będzie mógł samodzielnie wykonać analizę danych bądź posłużyć się wbudowanymi funkcjonalnościami systemu pozwalającymi np. na generowanie tzw. profili (portretów) zdrowotnych wybranych obszarów Polski. Udostępnione dane będą mogły być przedstawiane w różnej formie (wybieranej przez końcowych odbiorców): tabel, wykresów, map, raportów. Dane te będą dostępne w trybie 24/7, dla każdego odwiedzającego serwis internetowy. Dla użytkowników serwisu zostaną przygotowane i udostępnione instrukcje i przewodniki, ułatwiające korzystanie z serwisu. W celu zapewnienia wysokiej dostępności danych przewiduje się publikowanie ich w „5 Star Open Data” oraz zgodne z WCAG 2.0, co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 24 044 732,84 zł

Skip to content