| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt nr/akronim POPC.02.03.01-00-0003/15/EpiBaza „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.

Projekt nr/akronim
POPC.02.03.01-00-0003/15 /EpiBaza

Tytuł projektu
„EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Okres realizacji

od 2016-08-01 do 2019-07-31

Dofinansowanie

25 533 805,04 zł

Kierownik projektu

Anna Małek

Realizatorzy projektu
Dr Małgorzata Sadkowska- Todys NIZP-PZH, Dr Jacek Postupolski NIZP-PZH, Paweł Budziosz NIZP-PZH.

Opis projektu
NIZP-PZH posiada unikatowy zasób danych publicznych (ISP) dotyczących zdrowia populacji Polski, jak również bezpieczeństwa żywności i zagrożeń środowiskowych. Dane zbierane są i przekazywane do NIZP-PZH przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) i jej jednostki organizacyjne w ramach bieżącego nadzoru epidemiologicznego i urzędowej kontroli żywności.
Część danych jest zbieranych bezpośrednio przez NIZP – PZH w ramach badania chorobowości szpitalnej oraz w ramach Meldunków Epidemiologicznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Dane te stanowią istotne źródło informacji koniecznej dla działań planistycznych zarówno dla jednostek administracji publicznej różnych szczebli, dla służby zdrowia jak i dla przedsiębiorców pracujących w powiązanych branżach. Dostęp do danych
pozwala na identyfikację zagrożeń zdrowia publicznego, w tym dokonanie ocen ryzyka i analizy trendów w zakresie wpływu obecności niepożądanych substancji lub drobnoustrojów w żywności na zdrowie konsumenta oraz umożliwiają wypracowanie opartych na danych strategii zwalczania chorób, planów na wypadek epidemii, a także planów urzędowej kontroli i monitoringu. Dane mogą także zostać użyte do oszacowania popytu na usługi medyczne i/lub zapotrzebowania na produkty lecznicze, czy być wykorzystane przez branżę spożywczą. Obecny sposób gromadzenia danych (rozproszone dane elektroniczne oraz dokumenty papierowe) utrudnia ponowne wykorzystanie zgromadzonych informacji nie tylko pracownikom NIZP-PZH ale również innym stronom, którym dostęp do ISP jest zagwarantowany prawem oraz zainteresowanym podmiotom.
Istotą projektu jest zmiana powyższej sytuacji poprzez wprowadzenie kluczowych usprawnień w procesie gromadzenia i przechowywania danych poprzez budowę Systemu, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez NIZP-PZH w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie wspomnianych informacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Przejdź do strony projektu

Skip to content